Europeiska unionens regionplaneringssamarbete

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Europeiska Unionens medlemsländer startade 2004 en samarbetsprocess inom regionplanering, vars avsikt är att förstärka den regionala samhörigheten inom unionen.

EU:s sammanhållningspolitik har tre dimensioner: ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Av dessa ingår territoriell sammanhållning i EU:s konstitutionella fördrag. Den territoriella dimensionen har gett en ny utgångspunkt för medlemsländernas samarbete inom regionplanering.

EU:s territoriella agenda 2020

År 2011, under Ungerns EU-ordförandeskap, gjorde de ministrar som ansvarar för regionplaneringen inom unionen tillsammans med Europeiska kommissionen en utvärdering av den territoriella agenda som antogs i Leipzig 2007. Samtidigt ingicks en överenskommelse om en ny territoriell agenda för EU fram till år 2020.

I den nya territoriella agendan beaktas den senaste tidens regionala utveckling, som beskrivs i en rapport om den regionala situationen och riktlinjerna i Europa, i kommissionens femte rapport om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och i Europa 2020-strategin.

Målet med den territoriella agendan 2020 är ett mer delaktigt, smart och hållbart Europa med en mångfald av områden. Agendan innehåller mål och politikförslag som ska främja den territoriella sammanhållningen och Europa 2020-strategin. Målen överensstämmer i hög grad med Finlands nationella mål för områdesanvändningen, som omfattar t.ex. en polycentrisk och balanserad regional utveckling, samordnad utveckling av städer och landsbygd samt förvaltning av områdenas landskaps- och kulturvärden.

Medlemsländerna kan under den strukturfondsperiod som börjar år 2014 beakta de mål och politikåtgärder som läggs fram i agendan.

Arbetsgruppen för territoriell sammanhållning och urbana frågor (Working Group on Territorial Cohesion and Urban Matters, TCUM)

Kommissionens arbetsgrupp för territoriell sammanhållning och urbana frågor, i vilken ingår representanter för alla EU:s medlemsländer, är det officiella organ som ansvarar för EU-samarbetet i frågor som gäller territoriell sammanhållning och urban utveckling. Arbetsgruppens arbete planeras i enlighet med den årliga arbetsplanen.

Arbetsgruppen behandlar aktuella frågor med anknytning till EU:s regionplaneringssamarbete, såsom ordförandelandets översikter över pågående åtgärder och händelser inom regionplaneringen och den urbana utvecklingen samt framtida ordförandeländers planer. Gruppen tar också del av översikter över samarbetsnätverk och -projekt samt för en tematisk dialog. Arbetsgruppen följer dessutom upp hur EU:s territoriella agenda genomförs.

Mera information

Specialsakkunnig Juhana Rautiainen, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 0295 250 143, förnamn.efternamn@ym.fi.

Publicerad 17-09-2013 kl. 10.49, uppdaterad 20-06-2016 kl. 15.45
Utgivare: