Deltagande i planläggning

Planerna bereds i växelverkan med dem vars förhållanden och intressen de påverkar. I markanvändnings- och bygglagen föreskrivs om information, deltagande och myndighetssamarbete kring planläggningen.

Information om planläggningen

Med information säkerställs att alla delaktiga har möjlighet att följa med och påverka planläggningen. Kommunerna informerar om aktuella planprojekt i planöversikten som publiceras varje år.

I de lokala dagstidningarna informeras om att beredningen av en plan har inletts (anhängiggörande), att planen har lagts fram för påseende och godkänts. Ett undantag är till effekterna obetydliga ändringar av en detaljplan, när de berörda kan meddelas per brev att ändringen har blivit anhängig. Information om planläggningen ges oftast även i elektronisk form.

Omfattande deltagande

Delaktiga är de, vars förhållanden eller intressen planen avsevärt kan påverka. De är t.ex. markägarna, invånarna och de som nyttjar miljön på planområdet. Myndigheter och sammanslutningar är delaktiga när planläggningen gäller deras behörighetsområde. Om planen har konsekvenser över kommungränserna, kan också en medlem av en annan kommun vara delaktig.

Planerade evenemang för deltagande samt grundläggande uppgifter om planprojektet presenteras i planen för deltagande och bedömning. Man kan delta på många olika sätt, exempelvis genom att ta kontakt med planläggaren, delta i informations- och diskussionsmöten eller genom att framföra sin åsikt om planen när den är framlagd till påseende.

Myndigheternas samarbete

I beredningen av planer behövs också samarbete mellan myndigheterna. I fråga om betydande planer ordnas myndighetsförhandlingar mellan kommunen, landskapsförbundet och de statliga myndigheterna. Syftet med förhandlingarna är att delge kommunen eller landskapsförbundet bl.a. riksomfattande och viktiga regionala områdesanvändningsmål samt myndigheternas uppfattning om behovet av undersökningar och utredningar.

Sökande av ändring

Olika aktörers mål och intressen är ofta sinsemellan motstridiga. Med hjälp av dialog förenas olika åsikter. Man uppnår dock inte alltid ett slutresultat som alla parter kan godkänna. Då är det möjligt att söka ändring i beslutet om godkännande av planen.

Besvärsrätt har delaktiga, kommunmedlemmar, vissa sammanslutningar samt statliga myndigheter. När det gäller till effekterna obetydliga ändringar av en detaljplan är besvärsrätten mera begränsad.

Anvisning om deltagande

I anvisningen Deltagande i general- och detaljplanläggning finns mera information bl.a. om hur man informerar om planläggning och om olika sätt till medbestämmande. Anvisningen är avsedd både för planläggare och invånare, företag, myndigheter och organisationer som deltar i planläggningen.

Publicerad 29-08-2013 kl. 11.28, uppdaterad 20-03-2018 kl. 0.04
Utgivare: