De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen för oss mot ett koldioxidsnålt samhälle

Pressmeddelande 14-12-2017 kl. 13.58

Statsrådet har i dag fattat beslut om de reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen. Målen ska säkerställa att nationellt betydelsefulla frågor beaktas i planläggningen och i de statliga myndigheternas verksamhet.

Med hjälp av målen för områdesanvändningen vill man minska utsläppen från samhällena och trafiken, trygga den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena samt förbättra möjligheterna att reformera näringarna. Målen ska också underlätta anpassningen till följderna av klimatförändringen och till extrema väderförhållanden.

”Målet är ett koldioxidsnålt samhälle där människan och naturen mår bra och företagen har möjlighet att modernisera. Det är nödvändigt med hållbara lösningar för områdesanvändningen. En närmiljö som bidrar till välmående, en mångsidig natur, en hållbar stadsstruktur och förnuftiga energilösningar förenas i målen. Målen stöder även genomförandet av internationella åtaganden i Finland”, betonar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. 

Betydligt färre mål än tidigare 

De reviderade målen är uppdelade i följande fem helheter:           

  • Fungerande samhällen och hållbara färdsätt
  • Ett effektivt trafiksystem
  • En sund och trygg livsmiljö
  • En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar
  • En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar

Målen består nu av 17 kärnfulla mål i stället för de tidigare 70 målen. Överlappningar med speciallagstiftningen har plockats bort. Samtliga mål gäller hela landet, det finns inga regionala särskilda mål längre.  ”Kommunerna får större handlingsutrymme inom markanvändningen, såsom utlovat i regeringsprogrammet”, konstaterar minister Tiilikainen nöjt. 

Arbetet med att revidera de riksomfattande målen för områdesanvändningen inleddes i februari 2016. Arbetet gjordes i nära samverkan med grupper som har intresse i frågan.  Riksomfattande mål för områdesanvändningen fastställdes första gången år 2000, och dessa reviderades år 2008. Målens rättsverkningar förändras inte vid revideringen.

Statsrådets beslut träder i kraft den 1 april 2018.

Ytterligare information:

Tea Usvasuo, ministerns specialmedarbetare, tfn 046 922 8946, fornamn.efternamn@ym.fi
Timo Turunen, miljöråd, tfn 0295 250 303, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: