EMAS-registrering, blanketter och EMAS-avgifter

LogoEmas.jpgRegistrering i EMAS (gemenskapens frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning för organisationer) kan sökas av varje organisation vars verksamhet påverkar miljön och som önskar förbättra sin miljöprestanda. EMAS-systemet stöder sig på Europeiska unionens förordning, men även organisationer belägna utanför EU kan ansluta sig till systemet. Registrering ansöks hos det behöriga organet, dvs. registermyndigheten, som bestäms enligt EMAS-förordningen (EG) nr 1221/2009 och kommissionens beslut 2011/832/EU. I Finland handhas registreringen av

Finlands miljöcentral

Adress: Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Tel: 0295 251000

Fax: 09 454 6030

Vilka organisationer kan registreras?

Alla organisationer kan delta i EMAS oavsett storlek eller verksamhetsområde. Organisationen kan till exempel bestå av en eller flera anläggningar. Under vissa villkor kan även en del av en organisation eller en kombination söka sig till EMAS. Den minsta enheten som kan registreras är en anläggning.

Enligt den EU-förordning som gäller EMAS avses med organisation "företag, bolag, firma, rörelse, myndighet eller institution, med säte inom eller utanför gemenskapen, eller en del av eller en kombination av dessa, oavsett om de är juridiska personer eller ej, offentliga eller privata, som har sina egna funktioner och sin egen administration".

Organisationen som registreras kan vara till exempel:

 • en enskild anläggning i EU eller utanför EU
 • flera anläggningar i samma EU-land tillsammans
 • anläggningar belägna i flera EU-länder tillsammans (företagsregistrering i EU)
 • företagsorganisation som har anläggningar endast i tredjeländer (registrering i tredjeland)
 • organisation som har anläggningar belägna såväl i EU-medlemsstater som tredjeländer (global registrering)

Europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut (2011/832/EU) om företagsregistrering i EU och tredjeland samt global registrering. I beslutet behandlas särdragen i anknytning till dessa registreringar.

Om organisationen som ska registreras avtalas med kontrollanten och vid behov med Finlands miljöcentral.

Till början av sidan

Organisationer som söker registrering i Finland

Registrering i EMAS-systemet av en organisation som är belägen i EU-området söks hos Finlands miljöcentral om:

 • organisationen som ska registreras är belägen i Finland
 • huvudkontoret för företagsorganisation i EU är beläget i Finland
 • huvudkontoret för företagsorganisation i EU är beläget utanför Europeiska unionen, men ledningscentralen som ansvarar för miljöfrågorna är belägen i Finland
 • huvudkontoret och ledningscentralen som ansvarar för miljöfrågorna för företagsorganisation i EU är belägna utanför EU, men organisationen inrättar i Finland en tillfällig ledningscentral som ansvarar för miljöfrågorna

Även organisationer belägna utanför Europeiska unionen kan söka registrering i Finland. Villkoren för ansökan om registrering i Finland fylls om

 • kontrollanten är ackrediterad i Finland och
 • organisationen är belägen utanför Europeiska unionens område (registrering för tredjeland) eller
 • organisationen har anläggningar både i och utanför EU och dess huvudkontor är beläget i Finland (global registrering) eller
 • organisationen har anläggningar både i och utanför EU och dess huvudkontor är beläget utanför EU eller i ett sådant EU-land som inte registrerar anläggningar belägna i länder utanför EU men organisationens ledningscentral som ansvarar för miljöfrågorna är belägen i Finland (global registrering) eller
 • till organisationen som ska registreras hör anläggningar både i och utanför EU men dess huvudkontor och ledningscentral som ansvarar för miljöfrågorna är belägna utanför EU eller i sådant EU-land som inte registrerar organisationer som är belägna utanför EU i EMAS-systemet och organisationen inrättar i Finland en tillfällig ledningscentral för EMAS-registrering (global registrering).

Till början av sidan

Registreringsansökan

Organisationer som ansöker om registrering och som har ett miljöledningssystem enligt Euopaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009, som kontrollerats av en ackrediterad eller licensierad kontrollant och en miljöredovisning godkänd av en kontrollant, sänder den ifyllda registreringsansökan till Finlands miljöcentral. Om organisationen vill registrera flera anläggningar på samma registernummer, bör en registreringsblankett ifyllas skilt för varje anläggning. I EMAS-systemet statistikförs organisationerna enligt EU:s NACE-näringsgrensindelning. Registreringsansökan finns på länklistan under på vår webbplats.

Handlingar som ska bifogas till ansökan:

 • En av miljökontrollanten godkänd miljöredovisning i original (alla godkända språkversioner).
 • Miljökontrollantens deklaration av kontroll och godkännande i original (bilaga VII till EMAS-förordningen).
 • belägg på att miljölagstiftningens krav har efterlevts i synnerhet om organisationen som ska registreras har anläggningar utanför EU
 • karta som tydligt visar var organisationen är etablerad, organisationens namn och adress
 • En kopia av ett gällande utdrag ut handelsregistret.
 • kopia av miljökontrollantens ackrediterings- eller licencieringscertifikat om kontrollanten är ackrediterad eller licensierad utanför Finland.

Om ansökan innehåller konfidentiella uppgifter ska detta uppges och motiveras klart.

Registreringsansökan och dess bilagor ska skickas till Finlands miljöcentral, Registraturskontor, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors.

Till början av sidan

Registreringen som process

När registreringsansökan anlänt begär Finlands miljöcentral erforderliga yttranden av miljömyndigheterna och av behöriga organ som verkar i andra EU-länder och som eventuellt deltar i registreringen för att kontrollera att det inte föreligger något hinder för att godkänna registreringen. Om inget hinder föreligger infogar Finlands miljöcentral den organisation till EMAS-register och tilldelar den ett registreringsnummer. Organisationen informeras om att den är införd i registret och den får ett EMAS-certifikat och en EMAS-logotyp. En registrerad organisation får använda logotypen i enlighet med EMAS-förordningen.

För behandlingen av registreringsansökan uppbärs en avgift i enlighet med miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer.

Till början av sidan

EMAS-logotyp och EMAS-certifikat

LogoEmas_todennettu_ru.JPG

När en organisation förs in i EMAS-registret tilldelar Finlands miljöcentral den ett EMAS-certifikat och en EMAS-logotyp. EMAS-logotypen kan erhållas på samtliga officiella EU-språk. Närmare uppgifter om användningen av logotypen finns på våra webbsidor om EMAS-logotypen.

Som regel är EMAS-certifikatet i kraft tre år. Organisationen får certifikatet på finska/svenska, engelska och tyska både i tryckt och elektronisk form. Mot avgift kan certifikatet också erhållas på andra EU-språk.

 

Till början av sidan

Förnyelse av EMAS-registrering

En förnyelse av EMAS-registreringen kräver att den EMAS-registrerade organisationen upprätthåller sitt miljöledningssystem och utarbetar en ny miljöredovisning eller årligen uppdaterar de uppgifter som ingått i den tidigare miljöredovisningen enligt det kontrollprogram som uppgjorts i samråd med kontrollanten. En ackrediterad eller licensierad kontrollant kontrollerar miljöledningssystemets funktionsduglighet och godkänner som regel årligen de i redovisningen ingående uppgifterna.

En registrerad organisation ska underrätta Finlands miljöcentral om betydande förändringar i organisationens verksamhet eller miljöledningssystemet. Om det sker väsentliga förändringar i organisationen bör miljöledningssystemet och -redovisningen uppdateras och godkänns enligt EMAS-förordningen inom sex månader och den godkända uppdateringen av redovisningen ska tillställas Finlands miljöcentral.

Uppdateringav miljöredovisningen

Under de två år som följer efter att den nya miljöredovisningen offentliggjorts uppdaterar organisationen uppgifterna i miljöredovisningen och miljökontrollanten godkänner dem. Uppgifterna verifieras som regel med en intervall på högst 12 månader.

Finlands miljöcentral ska tillställas organisationens och den ackrediterade eller licensierade kontrollantens uppgifter med blanketten för årlig uppdatering av EMAS-redovisningen ("EMAS-rekisteröinnin ylläpito") så snart som informationen godkänts. Följande original bör bifogas:

 • uppdaterad miljöredovisning godkänd med miljökontrollantens anteckningar samt
 • Miljökontrollantens deklaration av kontroll och godkännande (bilaga VII till EMAS-förordningen).

Blanketten för årlig uppdatering (på finska) finns på webbsidan "Blanketter för EMAS-registrering samt uppdatering och förlängning".

Ny miljöredovisning och certifikat

Enligt EMAS-förordningen (EG) Nr 1221/2009 ska alla delar som krävs för EMAS-registrering kontrolleras under en period på högst 36 månader. Organisationen utarbetar en ny miljöredovisning och låter en miljökontrollant kontrollera sitt miljöledningssystem enligt det kontrollprogram som uppgjorts i samråd med konrollanten.

Finlands miljöcentral förlänger EMAS-registreringen och förnyar EMAS-certifikatet när organisationen lämnat in de uppgifter som krävs. Uppgifterna från organisationen och den ackrediterade eller licensierade kontrollanten anmäls till Finlands miljöcentral med blanketten för fortsatt EMAS-registrering ("EMAS-rekisteröinnin ylläpito").

Följande original bör bifogas:

 • miljöredovisningen försedd med miljökontrollantens anteckning om godkännande (alla godkända språkversioner)
 • Miljökontrollantens deklaration av kontroll och godkännande i original (bilaga VII till EMAS-förordningen).

Blanketten för fortsatt EMAS-registrering (på finska) och anvisningar finns på webbsidan "Blanketter för EMAS-registrering samt uppdatering och förlängning".

Undantag för små organisationer

Små organisationer kan begära att treårsperioden för godkännande av miljöredovisningen förlängs till fyra år eller att ettårsperioden för godkännande av den årliga uppdateringen av miljöredovisningen förlängs till två år. Miljöredovisningen bör dock årligen uppdateras och tillställas Finlands miljöcentral. Det undantag som beviljas enligt EMAS-förordningen begärs av Finlands miljöcentral. Till begäran bifogas ett fritt formulerat utlåtande av miljökontrollanten, där han/hon verifierar att de villkor fylls som föreligger för en förlängning av rapporteringsintervallen.

Till början av sidan

Villkor för fortsatt EMAS-registrering

En fortsatt EMAS-regisrering kräver att villkoren i EMAS-förordningen fylls. Finlands miljöcentral har rätt att tillfälligt eller permanent avregistrera en organisation, om verksamheten inte längre fyller de krav som åläggs i EMAS-förordningen för systemet eller om kontrollantens verksamhet har varit bristfällig. Finlands miljöcentral kan avregistrera en organisation också om organisationen trots begäran inte tillställer den godkända miljöredovisningen eller de uppgifter om organisationen som uppges i EMAS-förordningens bilaga VI till Finlands miljöcentral inom två månader från att de begärts. Dessutom kan ansökan om registrering avslås, registreringen skjutas upp eller organisationen tillfälligt avregistreras om organisationen har brutit mot miljöbestämmelserna. Avregistrering kan ske t.ex. om en miljötillsynsmyndighet gör en åtalsanmälan.

Till början av sidan

Avgift för registrering, förnyandet av denna och avförande ur registret

Finlands miljöcentral tar i samband med registrering ut en avgift för registrering och dessutom en årlig avgift för förnyelse av denna. Avgifternas storlek baseras på miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (180/2022).

1. Behandling av registreringsansökan

a)

avgift för den första anläggningen för en organisation med verksamhet vid en anläggning eller vid flera annläggningar

 

 

- högst 50 personer (8 timmar)
- mer än 50 personer (13 timmar)

Det verksamhetssälle där antalet personer är störst anses vara den första anläggningen.

672 €
1176 €

b)

avgift för varje anläggning som ansluts samtidigt till organisationen eller som ansluts senare till en registrerade organisation 

 

 

- högst 50 personer (3 timmar)
- mer än 50 personer (5 timmar)

252 €
420 €

c)

när den arbetsmängd som krävs för behandling av registreringsansökan överskrider de arbetsmängdere som nämns i punkt a-b, tas för de överskridande timmarna ut

 


84 € / timme

d)

för en registreringsansökan som gäller någon annan registrering än ovannämnda registreringar tas ut en avgift enligt punkt a och c.

 


2. Förnyande av registrering

Avgift för åtgärder för att förnya en registrering tas ut enligt det antal anläggningar som hör till en registrerad organisation enligt följande:

a)

avgift för den första anläggningen (5 timmar) 

420 €

b)

avgift för varje därpå följande anläggning (3 timmar)

252 €

c)

avgift för varje anläggning som registrerats separat 
( 5 timmar)

420 €

d)

när den arbetsmängd som krävs för behandling av registreringsansökan överskrider de arbetsmängder som nämns i punkt a-c, tas för de överskridande timmarna ut

 


84 € / timme

3. Avförande ur registret och avslag

a) Om en organisation tillfälligt avregistreras på grundval av bestämmelserna i artikel 15.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS), tas i avgift ut (8 timmar) 672 €
  - när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt a, tas för de överskridande timmarna ut 84 €
b) Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på grundval av någon annan bestämmelse än artikel 15.4 i den förordning som nämns i föregående stycke, tas för avregistreringen ut en avgift på (8 timmar) 672 €
  - när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt b, tas för de överskridande timmarna ut 84 €
  - avgift tas dock inte ut om en tillfällig avregistrering grundar sig på artikel 15.2 i förordningen  
c) Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på artikel 13.5 i förordningen, tas avgift inte ut för behandling av registreringsansökan. Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på ett annat stycke i artikel 13 i förordningen, tas samma avgift ut som för behandling av registreringsansökan.  
d) För återkallande av en tillfällig avregistrering tas avgift inte ut.  
e) Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på grund av egen begäran, tas i avgift ut (1,5 timmar) 126 €

Till början av sidan

Mera information

överinspektör Pirke Suoheimo, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 03-09-2013 kl. 13.31, uppdaterad 23-09-2022 kl. 13.32
Ämne: