Kompetenscentrum för att sätta fart på hållbara och innovativa offentliga upphandlingar

Pressmeddelande 13-03-2018 kl. 11.32

Pressmeddelande från miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet

Ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling, KEINO, har inlett sin verksamhet. Syftet med kompetenscentrumet är att förbättra effekterna och kvaliteten på offentliga upphandlingar och tjänster.

Den offentliga sektorn är en betydelsefull påverkare på grund av sina upphandlingar. Värdet av den offentliga upphandlingen uppgår till cirka 35 miljarder euro per år. Genom offentlig upphandling kan man främja hållbar utveckling och cirkulär ekonomi samt bekämpa klimatförändringen. Dessutom kan den offentliga upphandlingen i avsevärd grad stödja uppkomsten av innovationer, skapa efterfrågan på nya produkter och tjänster som företag utvecklat samt främja sysselsättningen.

"Upphandling är ett effektivt sätt att främja och testa nya lösningar inom den offentliga sektorn", påpekar näringsminister Mika Lintilä.

"Kompetenscentrumet har goda utgångspunkter att inta en viktig roll i utvecklingen av konkurrenskraften och marknaden. KEINO sporrar till att på den offentliga sektorn visa att nya lösningar fungerar, sätter fart på förnyelsen på marknaden och bidrar till uppkomsten av referenser för tillväxt och export", tillägger minister Lintilä.

Kompetenscentrumets tjänster är fritt tillgängliga för alla. Tjänster riktas till såväl statens, landskapens som kommunernas upphandlande enheter. Kompetenscentrumet inrättar beställargrupper där aktörer till exempel kan dela bästa praxis. Grupper inrättas för upphandlingar inom social- och hälsotjänster, byggande och energianvändning, transporter och logistik samt bioekonomi och cirkulär ekonomi.

"Regeringens mål är att stävja klimatförändringen, få ett slut på användningen av stenkol, främja den cirkulära ekonomin och öka resurseffektiviteten. Dessa mål kan främjas genom offentlig upphandling och KEINO är till hjälp i detta arbete", säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Enligt minister Tiilikainen finns det skäl att modernisera etablerade upphandlingsrutiner.

"I Finland har vi redan goda erfarenheter av hållbar upphandling inom den offentliga sektorn. Exempel på detta är upphandlingen av el- och gasbussar i städer och de världsberömda stock- och träskolorna", tillägger minister Tiilikainen.

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling tillhandahåller tjänster för aktörer i olika utvecklingsfaser, allt från pionjärer till utvecklingsorienterade aktörer. Viktiga verktyg är färdplaner, Green Deal-pilotprojekt, beställargrupper, ett nätverk av förändringsagenter i landskapen och mångsidiga åtgärder som stöder internationaliseringen.

"När upphandlingsobjektet definieras, kan objektet beskrivas på ett sådant sätt att sociala kriterier beaktas. På det sättet kan man främja till exempel att arbetssökande som länge varit borta från arbetslivet och personer med svagare ställning på arbetsmarknaden sysselsätts", bedömer arbetsminister Jari Lindström.

Utöver kraven på upphandlingsobjektet kan krav ställas på företag som tillhandahåller tjänster. När dessa lämplighetskriterier för företag som ska tillämpas i anbudsförfarandet ställs, kan sysselsättningsmålen beaktas. Man kan kräva att företag som är med i anbudsförfarandet förbinder sig att vid produktionen av tjänsten anlita till exempel långtidsarbetslösa som arbetskraft.

"Inom THL:s projekt Hankinnoista duunia tillämpades sysselsättningsvillkoret vid 55 upphandlingar. Med hjälp av dessa fick minst 272 personer med svag ställning på arbetsmarknaden ett jobb, en läroavtalsplats eller en plats för arbetsprövning", konstaterar minister Lindström.

Vid ett rundabordssamtal den 13 mars 2018 – där tre ministrar, Lintilä, Tiilikainen och Lindström, står värdar – diskuteras nyttan med hållbar och innovativ offentlig upphandling samt metoderna för att uppnå nyttan. Till rundabordssamtalet har inbjudits centrala offentliga upphandlare.

Verksamheten vid kompetenscentrumet KEINO samordnas av Motiva Oy. Övriga grundare är Finlands Kommunförbund, Teknologiska forskningscentralen VTT Oy, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Kompetenscentrumets webbplats öppnas den 3 april 2018 på adressen www.hankintakeino.fi

Ytterligare upplysningar:

Taru Savolainen, miljöministerns specialmedarbetare, tfn 040 535 8622

Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929

Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 4471 255

Minna Mattila, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 359 8679

Isa-Maria Bergman, samordnare för KEINO-kompetenscentrumet, Motiva Oy, tfn 040 487 4242


Utgivare: