Myndigheternas uppgifter i kemikalieärenden

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Kemikalielagen (599/2013) bestäms myndigheternas arbetsfördelning i kemikalieärenden.

Ministerierna

Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av kemikalielagstiftningen samt den högsta ledningen och styrningen av tillsynen hör till social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet. Miljöministeriet svarar för att förebygga och avvärja miljöskador och -risker orsakade av kemikalier och social- och hälsovårdsministeriet svarar för att förebygga och avvärja hälsoskador och -risker orsakade av kemikalier samt fysikalisk-kemiska skador och risker.

Finlands miljöcentral (SYKE)

Finlands miljöcentral är behörig myndighet i enlighet med EUs POP-förordningen om långlivade organiska föreningar, EUs kvicksilverförordningen och PIC-förordningen som reglerar internationell handel med kemikalier som är förbjudna och underkastade stränga restriktioner samt den utsedda nationella myndigheten som avses i Rotterdamkonventionen.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Med den nya kemikalielagen centraliseras tillsynen av kemikaliemarknaden till Säkerhets- och kemikalieverket. Verkets uppgift är att med stöd av kemikalielagen samt EU:s kemikalielagstiftning, dvs. REACH-förordningen, CLP-förordningen, tvättmedelsförordningen, biocidförordningen och POP-förordningen, och kvicksilverförordningen, kontrollera efterlevnaden av förbud och begränsningar som rör lanseringen av kemikalier på marknaden. Säkerhets- och kemikalieverket är behörig myndighet i enlighet med REACH-, CLP-, biocid- och tvättmedelsförordningarna. Verket tillhandahåller också rådgivningstjänster enligt dessa förordningar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten (ELY-centralen)

För att förebygga miljöskador orsakade av kemikalier utövar närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten med stöd av kemikalielagen samt REACH-, biocid-, POP- och kvicksilverförordningarna tillsyn över förhållandena där kemikalier används i anläggningar som hanterar kemikalier.

Närings-, trafik- och miljöcentralens och den kommunala miljövårdsmyndighetens behörighet bestäms enligt miljöskyddslagen.

NTM-centralen i Sydöstra Finland

NTM-centralen i Sydöstra Finland har en nationell, specialiserad uppgift när det gäller tillsyn över kemikalielagstiftningen. Centralen ska bl.a. utarbeta en enhetlig tillsynsanvisning för NTM-centralerna och styra de kommunala miljövårdsmyndigheternas verksamhet i kemikaliefrågor.

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd

Arbetarskyddsmyndigheten utövar ur arbetarskyddsperspektiv och med stöd av kemikalielagen och EU:s kemikalielagstiftning tillsyn över de förhållanden där kemikalier används på arbetsplatser.

Tullen

Tullen kontrollerar att kraven på import och export av kemikalier och produkter som innehåller kemikalier efterlevs i enlighet med EU:s kemikalielagstiftning och kemikalielagen.

Kemikaliedelegationen

Kemikaliedelegationen är ett centralt samarbetsorgan för kemikalietillsynen. I delegationen är representerade de myndigheter som har betydelse för kemikalietillsynen samt handelns, industrins och arbetstagarnas centrala organisationer. Delegationen tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. 

Publicerad 12-05-2021 kl. 15.53, uppdaterad 20-05-2021 kl. 17.00
Utgivare: