Insamlingen av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter och insamlingen av batterier och ackumulatorer effektiviseras

Pressmeddelande 03-07-2014 kl. 15.43

Statsrådet har i dag, den 3 juli, godkänt en ny förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och en ny förordning om batterier och ackumulatorer. Genom förordningarna främjas separat insamling och materialåtervinning av kasserade produkter.

Elektriska och elektroniska produkter samt batterier och ackumulatorer är produkter som omfattas av s.k. producentansvar. Den som tillverkar eller importerar produkterna ska ordna separat insamling och materialåtervinning av kasserade produkter och stå för de kostnader som avfallshanteringen av dessa medför.

Små elektriska och elektroniska produkter samlas in i butiker, utan köptvång

Genom förordningarna föreskrivs om de krav som gäller separat insamling, mottagning, materialåtervinning och annan behandling av kasserade elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer samt transporter av dessa till ett annat land. Producenterna ska bl.a. ordna minst 400 fasta mottagningsplatser runt om i landet för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Förordningarna träder i kraft den 15 juli 2014. De ersätter de tidigare förordningarna med samma namn. Samtidigt träder en lag om ändring av avfallslagen i kraft, och i den finns bl.a. bestämmelser om butikernas skyldigheter när det gäller separat insamling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter.

Dagligvarubutiker med en butiksyta på mer än 1 000 m2 som säljer elektriska och elektroniska produkter och andra butiker på över 200 m2 ska i fortsättningen ta emot alla små kasserade produkter (mindre än 25 cm) utan att den som lämnar in produkterna är tvungen att köpa en ny produkt. Butikerna ska dessutom kunna ta emot större produkter som blir överflödiga när en ny motsvarande produkt köps. Avfallslagen förpliktar också butiker som säljer batterier och ackumulatorer att ta emot alla kasserade och bärbara ackumulatorer och batterier utan köptvång.

I förordningarna fastställs också minimikrav på insamlingsgraden och återvinningsmålen för de kasserade produkterna i fråga. Förordningarna innehåller dessutom bestämmelser om information till användarna, märkning av produkterna, sammanställande och anmälan av uppföljningsuppgifter och innehållet i ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret. Batteriernas och ackumulatorernas kvicksilver- och kadmiumhalter begränsas.

Förordningarna baserar sig på Europaparlamentets och rådets reviderade direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och om förbrukade batterier och ackumulatorer.

Mer information:

Miljörådet Klaus Pfister, miljöministeriet, tfn 0295 250 226, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (på plats den 3 juli)

Konsultative tjänstemannen Tarja-Riitta Blauberg, miljöministeriet, tfn 0295 250 059, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (på semester 7.7–8.8)

Miljörådet Jarmo Muurman, miljöministeriet, tfn 0295 250 185, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (på plats den 7–11 juli)

Överinspektör Teemu Virtanen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (riksmyndighet när det gäller producentansvar),  tfn 0295 036 399, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Utgivare: