Skyldighet att sanera ett förorenat område

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Förorenad mark måste saneras ifall nedsmutsningen orsakar miljö- eller hälsorisk. Det förorenade området saneras vanligen i samband med byggande eller med avslutad verksamhet.

Ansvaret för utredning av behovet att sanera förorenad mark och för saneringen ligger i första rummet hos den som orsakat föroreningen. Ifall orsakaren inte kan ställas till ansvar kan också en fastighetsägare eller -innehavare på det förorenade området eller kommunen bli tvungen att iståndsätta det förorenade området.

Ansvar för att ersätta miljöskada

När ett förorenat markområde medför skada eller men är förorenaren i vissa fall skyldig att ersätta den som lider av olägenheten för de ekonomiska skadorna.

Ansvar i fastighetsaffär och -utarrendering

Markägaren eller -utarrenderaren är skyldig att informera den nya ägaren eller arrenderaren om omständigheter som kan ha förorenat eller som kan förorena marken eller grundvattnet. Om den här upplysningsskyldigheten finns det en bestämmelse i miljöskyddslagen. Köparen har också en skyldighet att undersöka köpeobjektets skick.

Om markägaren försummar sin upplysningsskyldighet och om det senare framgår att marken är förorenad kan köparen kräva nedsättning av priset, hävande av köpet eller skadestånd. Ansvaret för att sanera ett förorenat område kan överföras på den nya innehavaren eller ägaren, även om han eller hon inte har orsakat föroreningen. Ansvaret för saneringen överförs i de fall då den nya innehavaren är medveten om föroreningen eller har möjlighet att misstänka och konstatera en förorening. Vid överlåtelse av företagsverksamhet kan också skadeståndsansvaret överföras. Det finns bestämmelser om detta i miljöskyddslagen och i lagen om ersättning för miljöskador.

Datasystemet för markens tillstånd MATTI hjälper markägaren när han eller hon ska redogöra för markens tillstånd. Man kan be om en objektrapport som gäller fastigheten hos den regionala NTM‑centralen.

Straffrättsligt ansvar

Ifall föroreningen har orsakats av verksamhet som strider mot lagstiftningen eller tillståndsbestämmelserna, eller om saneringsansvaret försummas kan förorenaren ställas inför straffrättsligt ansvar.

Avslutning av miljöförorenande verksamhet

Det finns särskilda bestämmelser om hur en miljöståndspliktig verksamhet ska avslutas. En utredning över områdets saneringsbehov har antingen bestämts i miljötillståndet eller tillståndsmyndigheterna har gett specificerade order i slutfasen av verksamheten. När det gäller miljöskyddslagets (527/2014) direktivanläggningar kan grundtillståndets återställning också komma i fråga.

Publicerad 29-11-2013 kl. 13.59, uppdaterad 04-06-2019 kl. 17.02