Förorenade områden i Finland

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Det riksomfattande Datasystemet för markens tillstånd (MATTI) underlättar planeringen och byggnadstillsynen av markanvändningen, är till hjälp i grundvattenundersökningar och annat miljöskydd och hjälper att planera marksanering på det lokala och det riksomfattande planet.

I datasystemet finns det uppgifter om områden där skadliga ämnen kan ha hamnat i marken, vars tillstånd är utrett eller som redan är sanerade.

Kartläggning och sanering av förorenade områden

I Finland har man utrett markföroreningar sedan 1980-talet. I augusti 2014 fanns det i Datasystemet för markens tillstånd (MATTI) ca 24 750 markområden som misstänks eller konstaterats vara förorenade eller som redan sanerats.

De förorenade områdenas läge

Objekten är i stort sett koncentrerade till södra Finland och till kustområdena – med andra ord till de områden där det finns mest industri- och företagsverksamhet och tätast bebyggelse.

mattikohteet2014_ruotsiksi.png
Bild 1. Antal MATTI-objekt områdesvist (13.8.2014).

Omkring vart femte MATTI-objekt befinner sig i klassificerat grundvattenområde och vart hundrade i naturskyddsområde. En avsevärd del av de objekt som befinner sig i grundvattenområden ligger på åsar i södra Finland, särskilt på I Salpausselkä. Största delen av de objekt som befinner sig i naturskyddsområden ligger däremot i Lapplands NTM-centrals område, där Natura 2000-områdena täcker omkring en tredjedel av arealen. Över 20 procent av alla MATTI-objekt befinner sig på en bebodd fastighet eller på grannfastighetens område. Sammanlagt över hälften av objekten, närmare 13 000 objekt, ligger i omedelbar närhet av bosättning, under 100 m från bostadsområden.

Verksamhet och markanvändning som förorenar miljön

De vanligaste riskutsatta verksamheterna är distribution av bränsle, avstjälpningsplatser samt service och reparation av motorfordon. Verksamhetsfördelningen beskriver antalet verksamhetsställen och till stor del också de prioriterade områdena i kartläggningen, men inte omfattningen och naturen av det problem som orsakats av föroreningen i marken.

mattitoimialat2014_kuva2sv.png
Bild 2. Branschfördelning bland MATTI-objekten (13.8.2014).

Verksamheten fortsätter i vart tredje objekt. I de här områdena bör tillståndet i marken utredas senast när verksamheten upphör. I vart tredje objekt har den verksamhet som eventuellt orsakade förorening upphört, men markens tillstånd har ännu inte utretts.

pimalajeittain2014_kuva3ruotsiksi
Bild 3. Fördelning av MATTI-objekten i klasser som beskriver tillståndet och behovet av åtgärder (13.8.2014).

Vart tionde objekt är sådant där man på basis av undersökningar vet att det finns skadliga ämnen i marken. Beträffande de här områdena är nästa steg att bedöma saneringsbehovet eller så har man redan beslutat att vidta saneringsåtgärder. I resten av objekten finns det inga behov av åtgärder. Antingen har de inte skadliga ämnen i betydande mån eller så har de sanerats så att de duger för den nuvarande markanvändningen. Det finns begränsningar för användningen av marksubstans i ca 700 objekt och i 4 200 finns det begränsningar för användningen av området.

Saneringsbeslut

Miljömyndigheterna fattade nästan 4 900 beslut om sanering av förorenade markområden under 1986–2013. Ändrad markanvändning och gräv- eller byggarbeten var de främsta orsakerna till att inleda sanering. I ca 3 000 objekt var saneringsåtgärderna inriktade på bostadsområden eller deras omedelbara närhet och i ca 1 000 objekt på klassificerade grundvattenområden.

Målen för saneringarna hade nästan alltid satts utifrån områdets aktuella eller kommande markanvändning, på basis av riktvärdena i PIMA-förordningen eller SAMASE-projektet. Nästan hälften av saneringarna har gjorts i områden med bränsledistribution eller oljeskada. Näst i ordningen har avstjälpningsplatser och bilreparationsverkstäder sanerats.

pimapaatokset2013astiruotsi.png
Bild 4. Miljömyndigheternas beslut om sanering av förorenade områden 1986–2013.


Saneringar i praktiken

Sanering av förorenade områden utförs i huvudsak så att man gräver upp marksubstanserna och placerar dem utanför det sanerade området, närmast på avstjälpningsplatser. Nästan 1,5 miljoner ton uppgrävd förorenad marksubstans föras årligen bort för mellanförvaring, behandling eller slutplacering. Marksubstansens nyttjandegrad är hög.

Enligt en preliminär uppskattning skulle graden av förorening i ca 20 000 MATTI-objekt med misstänkt eller konstaterad förorening ha utvärderats och ca 11 000 objekt sanerats i det nuvarande tempot om cirka 100 år. Man bedömde att kostnaderna för undersökning och sanering skulle uppgå till sammanlagt 4 miljarder euro.

Information om markens tillstånd i Finland

Publicerad 21-10-2014 kl. 15.16, uppdaterad 15-08-2019 kl. 16.12