Avfallshantering – vem ansvarar för och ordnar den?

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Avfallshanteringen ska enligt avfallslagen i första hand ordnas av avfallsinnehavaren, t.ex. en privatperson, en fastighetsinnehavare eller ett företag. Med undantag från denna huvudregel är även kommunerna samt tillverkare och importörer av vissa produkter delvis ansvariga för att ordna avfallshanteringen.

Vid avfallshantering ska man använda bästa ekonomiskt gångbara teknik samt bästa möjliga metod för bekämpning av hälso- och miljöskador. Enligt avfallslagen får avfall inte överges eller behandlas på ett okontrollerat sätt.

Kommunens ansvar

Kommunen är skyldig att ordna hanteringen av avfall från boende och av kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet. Dessutom ska kommunen ordna mottagningen och behandlingen av farligt avfall från boende. Kommunen är ansvarig för att ordna mottagningen och behandlingen av farligt avfall från jord- och skogsbruket, om det inte är fråga om oskäliga avfallsmängder. Kommunen svarar även för information och rådgivning om hanteringen av det avfall som kommunen ansvarar för.

Många kommuner har överlåtit största delen av de praktiska avfallshanteringsuppgifterna till regionala avfallsbolag som oftast skaffar de tjänster de behöver genom att konkurrensutsätta privata företagare inom avfallshantering. Mer information om de regionala avfallsbolagens verksamhet finns på Cirkulärkraft Finland rfs webbplats.

Avfallsavgiften och avfallstaxan för kommunal avfallshantering

Enligt avfallslagen ska kommunen ta ut en avgift av avfallsinnehavaren för kostnaderna för den avfallshantering som kommunen ordnar. Kommunens avfallsavgift ska täcka kostnaderna för att sköta avfallshanteringsuppgifterna, bl.a. kostnaderna för att inrätta, driva och efterbehandla behandlingsplatser. Avfallsavgiften ska motsvara den servicenivå som kommunen erbjuder och i möjligaste mån uppmuntra till att avfallsmängden och avfallets skadlighet minskas samt att avfallshanteringen följer prioritetsordningen i avfallslagen.

De kommunala avfallsavgifterna samt grunderna till dem bestäms i kommunens avfallstaxa. Avfallsavgiftens storlek beror på avfallets typ, beskaffenhet, mängd och antalet avhämtningar. Avgiften påverkas även av insamlings- och transportförhållandena på fastigheten och uppsamlingsområdet, användningen av kommunens sopkärl samt transportsträckan, om avfallet hämtas separat från fastigheten som enskild transport. Om det är svårt att utreda avfallets mängd eller beskaffenhet kan också antalet personer som bor på fastigheten eller fastighetens användningsändamål utgöra grunden för avfallsavgiften.

Utöver avfallsavgiften kan kommunen ta ut en separat grundavgift, en s.k. ekoavgift, som täcker kostnaderna för avfallsrådgivning, registerföring och andra motsvarande uppgifter i samband med ordnandet av avfallshanteringen. Grunderna för grundavgiften är antalet personer som bor på fastigheten, fastighetens användningsändamål eller någon annan motsvarande omständighet.

En anmärkning om den kommunala avfallsavgiften kan framställas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten inom 14 dagar från det att fakturan har tagits emot. Avfallshanteringsmyndigheten fattar ett beslut utifrån anmärkningen. Den som är missnöjd med ett beslut kan söka ändring genom besvär hos den regionala förvaltningsdomstolen. Andra aktörer har inte möjlighet att göra ändringar i avfallsavgiften.

Producentansvar

Kommunen svarar inte för avfall som omfattas av så kallat producentansvar. Det avser tillverkarens eller importörens (dvs. producentens) ansvar för att ordna och finansiera avfallshanteringen för en produkt.

Producentansvaret gäller följande produkter: däck till motordrivna och andra fordon och anordningar; personbilar, paketbilar och andra jämförbara fordon; batterier och ackumulatorer; tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter; elektriska och elektroniska produkter samt förpackningar. Producenterna eller producentsammanslutningarna som de bildar är skyldiga att ordna regionala uppsamlingsplatser för sådant avfall. Adresserna till de flesta regionala uppsamlingsplatserna finns på webbtjänsten www.kierratys.info.

Information om hur avfallshanteringen är ordnad

Mer information om hur avfallshanteringen är ordnad samt om avfallsservicen i din kommun får du av den aktör som ansvarar för den kommunala avfallshanteringen eller av det regionala avfallsbolaget. Mer information om de kommunala avfallsbolagen finns på Cirkulärkraft Finland rf:s webbplats.

Ytterligare information

Regeringssekreterare Ella Särkkä, miljöministeriet, tfn 0295 250 308, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 20-03-2019 kl. 8.25, uppdaterad 01-10-2020 kl. 15.08
Utgivare: