Avfallsavgifter och -skatter

Kommunala avfallsavgifter

De kommunala avfallsavgifterna ska täcka kostnaderna för den avfallshantering som kommunen anordnar. I dessa kostnader ingår avfallstransporter; inrättande, drift, nedläggning och efterbehandling av behandlingsplatser; registerföring och kostnader för avfallsrådgivning. Den del av avgiften som täcker kostnaderna för registerföring och rådgivning utanför den ordinarie avfallshanteringen kan tas ut i form av en separat grundavgift.

Avfallsavgiften ska motsvara den servicenivå som kommunen tillhandahåller. Genom avgifterna kan man uppmuntra till minskning av mängden avfall och dess skadlighet samt till återvinning av avfall. Många kommuner tar ut en lägre hanteringsavgift för sorterat avfall som kan återvinnas än för blandat avfall som inte lämpar sig för återvinning.

Avfallsavgiften betalas av fastighetsinnehavaren eller någon annan avfallsinnehavare. Grunderna till avfallsavgiften finns i den avfallsstaxa som kommunen godkänt.

Avfallskatt

Avfallsskatt betalas för allt avfall som deponeras på en avstjälpningsplats och som

  • är tekniskt möjligt och ur miljöskyddssynpunkt motiverat att återvinna
  • kan få en bättre ekonomisk lönsamhet med en avfallsskatt.

I skattetabellen som bifogas avfallsskattelagen (1126/2010) finns en lista över allt skattepliktigt avfall.

Skatten omfattar inte avfall som deponeras på en avstjälpningsplats och för vilket det inte finns något tekniskt återvinnings- eller behandlingsalternativ som ersätter deponering på avstjälpningsplats eller avfall vars återvinning skulle göra mera skada än nytta. Sådant avfall är t.ex. mineralavfall och avfall från oorganiska kemiska processer. Problemavfall som deponeras på en avstjälpningsplats omfattas inte heller av avfallsskatt. Avfall som återvinns i avstjälpningsplatskonstruktioner på det sätt som godkänts av tillsynsmyndigheten är skattebefriat.

Skatten omfattar alla avstjälpningsplatser, såväl allmänna som privata, där det deponeras avfall 
som hör till en skattepliktig avfallskategori. Avstjälpningsplatser där avfall lagras högst tre år, områden för kompostering eller återvinning av avfall samt avstjälpningsplatser för marksubstanser är dock inte skattepliktiga, precis som i den tidigare avfallsskattelagen.

Från och med början av 2016 är avfallsskatten 70 euro per ton avfall som förs till en avstjälpningsplats.

Skatt på dryckesförpackningar

Accis på dryckesförpackningar tas ut för förpackningar med alkoholdrycker, öl och läskedrycker. Skatten omfattar även förpackningar med vatten och vissa andra dryckesförpackningar. Syftet med skatten är att öka återvinningen av dryckesförpackningar, förhindra att de blandas med det kommunala avfallet och förhindra nedskräpning.

Accisen på dryckesförpackningar är 0,51 euro per liter. Skatten omfattar inte förpackningar som hör till ett godkänt pantbaserat retursystem och som kan fyllas på nytt eller som kan återvinnas som material.
Retursystemet definieras i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004), avfallslagen samt statsrådets förordning om retursystem för vissa dryckesförpackningar (180/2005), vilken utfärdats med stöd av avfallslagen.

Mer information om hur man ansluter sig till pantsystemet finns till höger under länken Producentansvar inom avfallshantering.

Oljeavfallsavgift

I priset för smörjolja ingår en oljeavfallsavgift på 5,75 cent per kilo. De medel som flyter in genom avgiften ska täcka utgifterna för hantering av oljeavfall samt sanering av mark och grundvatten som förorentas av olja.

Ytterligare information

Avfallsavgifter: Expert Jenni Lehtonen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn. 0295 250 066
Skatt på dryckesförpackningar: Konsultativ tjänsteman Tarja-Riitta Blauberg, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn. 0295 250 059
Avfallsskatter: Regeringsråd Kati Vaajasaari, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn. 0295 250 112

Publicerad 21-08-2013 kl. 11.42, uppdaterad 22-01-2019 kl. 12.52
Utgivare: