Minister Mikkonen: Kommissionens förslag till klimatlag är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt Europa, men målet för 2030 måste skärpas snabbare

Pressmeddelande 04-03-2020 kl. 14.59

”Det förslag till klimatlag som kommissionen i dag har lagt fram är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt EU 2050. Europeiska unionen bör visa ledarskap när det gäller att begränsa klimatförändringen och lösa hållbarhetskrisen. Alla politikåtgärder ska stödja målet om klimatneutralitet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Takten för genomförande av utsläppsminskningar måste snabbt ökas för att unionen ska kunna bli klimatneutral på 30 år. Kommissionen bör snabbare än planerat lägga fram det förslag om skärpning av målet för 2030 som nämns i klimatlagen. Utsläppen måste minskas med minst 55 procent från 1990 års nivå fram till 2030, och beslut om det nya målet bör fattas i god tid före FN:s klimatkonferens i Glasgow i november.”

Kommissionen lade fram sitt förslag till klimatlag inom de hundra första arbetsdagarna av sin mandatperiod, som utlovat. Enligt förslaget ska målet om klimatneutralitet 2050 tas in i lagen, och det utsläppsminskningsmål som ställts för 2030 skärpas. Vägen mot en klimatneutral ekonomi ska i enlighet med klimatavtalet från Paris ses över i cykler om fem år.

”Målen ska alltid ställas utifrån nyaste vetenskapliga fakta. Därför finns det skäl att överväga om det också skulle behövas en stark, oberoende och tvärvetenskaplig klimatpanel som stöd för EU:s klimatpolitik. Vi har utmärkta erfarenheter av detta i hemlandet.”

Vid behov kommer kommissionen att föreslå ytterligare åtgärder på EU-nivå för att främja målet om klimatneutralitet samt utfärda rekommendationer till medlemsländerna. Genom lagen åläggs medlemsländerna dessutom att utarbeta en nationell plan eller strategi för anpassning till klimatförändringen.

Klimatlagen är det första viktiga förslaget till lagstiftning om klimatpolitiken inom ramen för kommissionens tillväxtstrategi Den europeiska gröna given (Green Deal).

”Det är fint att arbetet med att skapa en hållbar ekonomi äntligen befinner sig i EU-politikens centrum. När målet om klimatneutrallitet tas in i lagen blir det juridiskt bindande. Det här är också ett viktigt budskap till resten av världen om att EU tar klimatförändringen på allvar och arbetar aktivt för att svara på den”, säger minister Mikkonen.

Rådet och Europaparlamentet fattar tillsammans beslut om EU:s klimatlag. I mars börjar medlemsländerna diskutera förslaget. Kommissionen kommer att presentera sitt förslag till klimatlag för miljöministrarna i samband med miljörådets möte i morgon, den 5 mars.

Mer information:

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 250 091, riikka.yliluoma@ym.fi

Merja Turunen, miljöråd, tfn +358 295 250 387, merja.turunen@ym.fi


Utgivare: