Miljöns tillstånd 2013 - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Miljöns tillstånd i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 2013: framgångar och utmaningar - aktuell information snabbt till alla

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har publicerat en regional översikt över miljöns tillstånd.Översikten gäller landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten och är en del av översiktsserien om miljöns tillstånd, som ges ut på riksomfattande nivå av Finlands miljöcentral och av de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

miljons_tillstand_2013_EPOELY_parmbild.jpgI Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område har industrins och energiproduktionens naturförsurande svavel- och kväveutsläpp minskat uppenbart från 1990-talet fram till idag på grund av olika luftvårdsåtgärder. Också kväveoxidutsläppen från energiproduktionen har minskat.

Enligt ramdirektivet för vattenpolitiken klassificeras ytvattnen i fem olika klasser. Målet för vattenvården är att uppnå och upprätthålla gott eller utmärkt tillstånd i vattnen. Enligt den riksomfattande klassificeringen som färdigställdes hösten 2013 är ytvattenstatusen sämre än god i 72 % av älvarna, 66 % av sjöarna och 45 % av kustvattnen. Tillståndet i ytvattnen har i stort sett bibehållits sedan den förra statusklassificeringen år 2006.

I vattendragen syns det österbottniska särdraget med sura sulfatjordar, som leder till sura föreningar i vattnen. De största problemen förekommer i älvarna och åarna, som påverkas av bl.a. kraftig näringsämnesbelastning, vattendragsbyggande och försurning och höga metallhalter till följd av dränering av sura sulfatjordar. Tillståndet i yttre skärgården är för det mesta gott längs den österbottniska kusten, men ställvis finns tecken på begynnande eutrofiering även i områden som klassats vara i gott tillstånd.

Publicerad 10-12-2013 kl. 13.32, uppdaterad 06-05-2019 kl. 12.56