Miljöns tillstånd i Finland 2013

YTK2013_kansikuva 200 px
Den här publikationen är en kompakt översikt över miljöns tillstånd i Finland 2013. Den består av en mängd indikatorer, med hjälp av vilka var och en kan bedöma miljöns tillstånd, trender och effekten av miljöskyddsåtgärder. Indikatorerna representerar åtta olika teman: Naturresurser, Klimatförändring och energi, Samhällsstruktur, Luftföroreningar, Sötvatten och havet, Naturens mångfald, Kemikalier och skadliga ämnen samt Grön ekonomi.

Flera av indikatorerna visar, att miljöns tillstånd i Finland är på väg mot en positiv riktning. Till exempel utsläppen i luft och vatten har minskat betydligt under de senaste årtionden. Många mål som man ställt till förminskningar av miljöbelastningar har antingen redan nåtts eller det verkar fullt möjligt att nå dem vid de målsatta åren.

Den positiva bilden skyms av det faktum att de allvarligaste problemen – klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald – är fortfarande olösta. Med dem har man också de största svårigheterna att nå tillsätta miljömål. I flera år har man strävat efter att stoppa utarmningen av den finska naturen, men tillsvidare har man varit tvungen att alltid skjuta upp på den målsättningen. Angående klimatförändringen har man fastställt som ett globalt mål, att jordens medeltemperatur inte borde få stiga mer än två grader fram till år 2100. Den målsättningen verkar omöjlig att nå med nuvarande insatser.

Under de senaste åren har miljöns tillstånd påverkats av den ekonomiska krisen. Effekterna har varit både positiva och negativa. Å ena sidan har lågkonjunkturen minskat användningen av naturresurser och annan belastning av miljön. Å andra sidan har den bromsat på ett antal miljöpolitiska processer, såsom det internationella klimatskyddet.

Miljöns tillstånd i Finland 2013

Översikten om miljöns tillstånd i Finland på finska:

Regionala översikter om miljöns tillstånd

Samtidigt som den riksomfattande översikten var publicerats också 13 regionala översikter om miljöns tillstånd. I översikterna granskas miljöns tillstånd ur varje regions synvinkel. Flesta regionala översikter finns bara på finska.

Publicerad 16-04-2015 kl. 8.13, uppdaterad 15-04-2015 kl. 17.27