pH-minimi per år i viktiga åar och älvar - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Under granskningsperioden har det skett en gynnsam utveckling av försurningsnivåerna i viktiga åar och älvar i varje landskap. Väderleksförhållandena inverkat betydligt på försurningen och under perioden 2010-2012 var försurningsolägenheterna mindre än vanligt på grund av rikliga regn.
Utveckling på kort sikt:
Samma delvis gynnsamma utevckling har fortsatt även under de senaste åren, men det finns ännu utmaningar: Iståndsättningarna och andra åtgärder bör fortsättningsvis målmedvetet drvas framåt i reginalt samarbete för att försurningen ska nå en övergripande och bestånde god nivå i regionens åar och älvar.
Utveckling i förhållande till mål
Försurning p.g.a. av dränering i sura sulfatjordar är den viktigaste faktorn som försämrar vattenstatus i regionen och samtidigt det också svåraste problemet att lösa. Målet är att pH-minimum hela tiden hålls ovanför den kritiska nivån och nu ser det ut som om utvecklingen är på väg åt gynnsam riktning. Försurningen i regionens vatten beror mycket på vädret. Under torra perioder syresätts svavelförningarna i marken och efterföljande regn och smältvatten sköljer ut dem i vattnen.

pH-minimi per år i Södra Österbotten - Kyro älv (mätstationen i Hanhikoski)

Vusittainen oH-minimi Etelä-Pohjanmaa

pH-minimi per år i Österbotten - Kyro älv (mätstationen i Skatila)

Vuosittainen pH-minimi Pohjanmaa

pH-minimi per år i Mellersta Österbotten - Perho å (mätstationen längs riksväg 8)


Vuosittainen pH-minimi Keski-Pohjanmaa

 

Källa: Miljödatasystemet Hertta.

Indikatorn används i kontrollen av förändringar i vattenstatus som hör samman med försurning. Lågt pH (under 5,5) medför fiskdöd och således är det kritiskt för kontroll av utvecklingsriktningen om pH-värdet sjunker under denna nivå.

På mätstationen i Österbotten ligger pH-värdet under värdet 5,5 under nästan hela granskningsperioden och värdet sjunker tidvis t.o.m. under 4,5. En positiv utveckling kan ses framförallt på 2010-talet, då pH-värdet steg över det kritiska värdet 5,5. I Södra Österbotten är situationen bättre än i Österbotten, trots att pH ibland sjunker under 5,5. På 2000-talet har pH-minimi stadigt legat över 5,5. I Mellersta Österbotten är situationen mycket lik den i Södra Österbotten, trots att goda och dåliga år har varierat i Perho å mer sporadiskt enligt väderleksförhållandena. I Perho å var 2010-talet tämligen bra med avsikt på surhetsförhållandena.

Vid Finlands västkust beror försurningen i åarna och älvarna samt deltaområdena på de svavelrika sura sulfatjordarna som är vanliga i avrinningsområdena. Dessa marker består av gammal havsbotten som i och med landhöjningen har blottats och stegvis tagits i odlingsbruk (även torvproduktion, dränering av områden). Lågt pH-värde (under 5,5) skadar fiskarnas gälar, påverkar fiskarnas reproduktion och orsakar fiskdöd.

 

Publicerad 04-06-2014 kl. 15.23, uppdaterad 20-03-2017 kl. 11.27