Ytvattnens ekologiska status - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Klassificeringen har gjorts bara två gånger och därför kan man inte bedöma den långsiktiga utvecklingen på ett tillförlitligt sätt utgående från denna indikator.
Utveckling på kort sikt:
Från föregående klassificering av ekologisk status (2007/2008) till den senaste klassificeringen (2013) har vattnens ekologiska status knappast alls förbättrats. Bedömningskriterierna har dock också förändrats. Status i å- och älvvattendragen har dock förbättrats en aning bl.a. på grund av en period med bättre surhetsförhållanden.
Utveckling i förhållande till mål
Enligt EU-lagstiftningen (direktivet) bör ytvattnen nå god status före år 2015 och vatten med utmärkt och god status får inte försämras. Detta mål kommer enligt denna indikator inte att uppnås, trots att åtgärder för att förbättra vattenstatus görs hela tiden i samarbete med olika aktörer. Förändringarna i vattnen är långsamma och effekterna av iståndsättnings och andra åtgärder ses först efter ett tag.

Ytvattnens ekologiska status i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

 Ytvattnens ekologiska status EPOELY

Källa: Miljödatasystemet Hertta.

Indikatorn baserar sig på de första klassificeringarna av status i vattendragen som gjordes år 2008 enligt kraven i EU:s vattenramdirektiv. I klassificeringen beaktas både ekologisk och kemisk status i Södra Österbotten, Österbotten och Melelrsta Österbotten. Ytvattnets status försämras av eutrofieringen som härstammar från diffusbelastningen (jordbruk och glesbebyggelse), strukturella förändringar i vattendragen och den markbundna försurningen. Regionens svåraste vattenskyddsproblem orsakas av dränering i sura sulfatjordar. I området finns rikligt med vattendrag som är i högst otillfredsställande status. Dessutom är 22 av regionens största vattendrag konstgjorda eller kraftigt modifierade. Uppgifterna för den andra planeringsperioden har preciserat bilden av ekologisk status. Status i åarna, älvarna och sjöarna har hållits på samma nivå och status i vattenförekomsterna längs kusten har försämrats.

Publicerad 04-06-2014 kl. 12.31, uppdaterad 25-08-2014 kl. 11.04