Bebyggelsens fördelning i tätorts- och glesbygsbebyggelse - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Tätortsbebyggelsens andel har ökat och glesbebyggelsens andel minskati alla landskap, vilket ger uttryck för en gynnsam regionstrukturell utveckling.
Utveckling på kort sikt:
Landskapens utveckling mot starkare tätortsbebyggelse i förhållande till glesbebyggelsen har fortsatt.
Utveckling i förhållande till mål
Enligt de riksomfattande målen för områdesanvädnningen eftersträvas enhetligare samhällsstruktur och en utveckling i denna riktning kan ses i NTM-centralen i Södra Österbottens område.

Bebyggelsens fördelning i tätorts- och glesbebyggelse - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

 Bebyggelsens fördelning EPOELY

Källa: Miljödatasystemet Hertta.

I Österbotten är skillnaden proportionellt störst mellan befolkningen i tätorter och i glesbygden så att största delen av befolkningen bor i tätorter. Även i Södra och Mellersta Österbotten bor största delen av befolkningen i tätorter. I alla landskap har andelen tätortsbebyggelse ökat under uppföljningsperioden.

Publicerad 28-05-2014 kl. 14.57, uppdaterad 25-08-2014 kl. 13.27