Arbetsresans genomsnittliga längd - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Arbetsresorna har blivit längre under hela granskningsperioden, vilket strider mot hållbar utveckling.
Utveckling på kort sikt:
Även på kort sikt kan man se att arbetsresorna blir längre.
Utveckling i förhållande till mål
Ur den hållbara utvecklingens synvinkel är målet att arbetsresorna ska bli kortare och att miljökonsekvenserna som trafiken ger upphov till ska minska. Målet kan nås t.ex. genom att utöka distansarbetet.

Arbetsresans genomsnittliga längd i en riktning åren 1990-2014 - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Arbetsresans längd i en riktning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Miljödatasystemet Hertta.

Arbetsresorna har i jämn takt blivit längre och den genomsnittliga längden var 12 km år 2014. Således går utvecklingen till denna del i en riktning som strider mot hållbar utevckling. Mera trafik ger upphov till miljökonsekvenser såsom koldioxid-, kväve-, svavel- och partikelutsläpp.

Den genomsnittliga arbetsresans längd i en riktning - Södra Österbotten

Yhdensuuntaisen työmatkan pituus Etelä-Pohjanmaa
 

 

Publicerad 28-05-2014 kl. 10.14, uppdaterad 25-10-2017 kl. 13.45

Ämne: