Grus- och bergtäkt - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Mängden marktäkt har först ökat och efter det började den minska så att idag är vi på samma nivå som i början av granskningsperioden år 2000.
Utveckling på kort sikt:
Marktäkten nådde sin topp år 2007 och efter detta har den börjat minska.
Utveckling i förhållande till mål
Målet är att gå mot ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt material- och energieffektivitet. Eftersom marktäkten under de senaste åren har minskat varje år, indikerar detta att vi går mot ett hållbart nyttajande av marksubstanser.

Mark- och bergtäkt - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Mark- och bergtäkt

Källa: Uppgifterna från åren 2001-2005 från Finlands miljöcentrals (Jari Rintala) pubikation. Uppgifterna från åren 2006-2012 av Pekka Saari (NTM-centralen i Södra Österbotten).

 

Med hjälp av indikatorn följer man upp utvecklingen av både grus- och bergtäkt tillsammans, dvs. man granskar utvecklingen av den totala marksubstanstäkten. Det är frågan om icke förnyelsebara naturresurser, vars täkt är utsatt för ett tryck och som orsakar olägenheter i miljön. Eftersom både grusåsarna och bergen är landskapsmässigt värdefulla naturmiljöer, bör marktäkten utövas genom att minimera landskapsolägenheterna. Grusreserverna ligger ofta i grundvattenområden, vilket betyder att grustäkt även orsakar en risk för förorening av grundvattnet. Risken är större om grustäkten är intensiv.

Publicerad 05-06-2014 kl. 10.59, uppdaterad 06-05-2019 kl. 12.59

Ämne: