Utvecklingen av antalet naturskyddsområden på statlig mark - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Verkställandet av naturskyddsprogrammen på statlig mark har framskridit i jämn takt.
Utveckling på kort sikt:
Inrättandet av naturskyddsområden framskrider.
Utveckling i förhållande till mål
I förhållande till skyddsprogrammen har inrättandet av naturskyddsområden framskridit enligt planerna.

Naturskyddsområden på statlig mark  Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Naturskyddsormåden på statlig mark EPOELY

Källa: Forststyrelsen

Avsikten med naturskyddsområdena är att styra vården och skötseln av områdena så att man tryggar möjlighetern att bevara och förstärka arterna, livsmiljöerna och naturtyperna. Områden som ingår i skyddsprogrammen och nätverket Natura 2000 inrättas i praktiken genom att göra dem till naturskyddsområden på privat mark eller genom att anskaffa dem till staten för naturskyddsändamål. I denna indikatorbild visas hur antalet naturskyddsormåden på privat mark har utvecklats.

Publicerad 12-05-2014 kl. 10.42, uppdaterad 25-08-2014 kl. 15.13