Partikelutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Partikelutsläppen i luften har hållits på en ganska stabil nivå, även om årsvariationer förekommer.
Utveckling på kort sikt:
Man kan se en minskning av partikelutsläppen åtminstone i viss mån.
Utveckling i förhållande till mål
Målet är att partikelutsläppen ska minska avsevärt, vilket åtminstone inte ännu har uppnåtts.

Partikelutsläppen i luften - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Partikelutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

Partikelutsläppen härstammar från industrin, energiproduktionen och trafiken. Dessutom ger småförbränning upphov till partikelutsläpp i luften. pienkiukkanen. Finpartilkarna är skadliga för hälsan. De är särskilt skadliga för personer som har sjukdomar i andningsvägarna såsom astma. De minsta partiklarna härstammar framförallt från småförbränningen. Framförallt mycket små s.k. partiklar som kan inandas (PM 10) utgör en stor hälsorisk. Partikelutsläpp från trafiken härstammar från bildäck och sandningssand som skavar mot vägytan, vilket särskilt på våren ger upphov till gatudamm i luften.

Industrins och energiproduktionens partikelutsläpp i luften - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Indsutrins och energiproduktionens partikelutsläpp EPOELY

Källa: Datasystemet för övervakning av miljöskyddet Vahti

Publicerad 12-05-2014 kl. 15.36, uppdaterad 25-10-2017 kl. 11.59