Vindkraftens andel av energiproduktionen - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Mängden el som producerats med vindkraft har länge varit ganska liten.
Utveckling på kort sikt:
Mängden el som producerats med vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren.
Utveckling i förhållande till mål
För att uppfylla EU:s och de nationella förpliktelserna bör det produceras avsevärt mera el med vindkraft än vad som produceras i dag.

Vindkraften byggs ut för att den är ett kostnads-, energi- och materialeffektivt sätt att minska koldioxidutsläppen och andra utsläpp. Användningen av vindkraft bör öka för att el- och energiproduktionens miljöbelastning ska minska. På grund av EU-förpliktelserna kommer vi att behöva flerdubbelt med vindkraft fram till år 2020. I och med produktutvecklingen förbättras vindkraftens effektivtet och konkurrensförmåga och i ljuset av detta kommer vindkraftens andel av elproduktionen sannolikt att öka.

Vindkraftens andel av elproduktionen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Vindkraftsprodutionen-SÖ,Ö och MÖ
 

 

Källa: Energiindustrin.

 

Publicerad 13-05-2014 kl. 11.21, uppdaterad 25-10-2017 kl. 13.40