Koldioxidutsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Under hela granskningsperioden har koldioxidutsläppen hållits på samma nivå, även om årsvariationer förekommer. Utsläppen avspeglar i stor utsträckning nivån för de energiintensiva anläggningarnas verksamhet, dvs. användningsgraden. När den är låg ligger också utsläppen på lägre nivå.
Utveckling på kort sikt:
Utsläppsmängderna uppvisar i viss mån en vikande trend.
Utveckling i förhållande till mål
Koldioxidutsläppen måste uppenbart sänkas t.ex. genom att ytterligare öka användningen av förnyelsebar energi i energiproduktionen. Koldioxid är en av de viktigaste växthusgaserna, vilket betyder att utsläppen av gasen bör i snabbtakt sänkas till en så låg nivå som möjligt.

Industrins CO2-utsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Industrins CO2-utsläpp - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
 

Industrins CO2-utsläpp-Södra Österbotten

Industrins CO2-utsläpp-Södra Österbotten
 

Källa: Datasystemet för miljövårdsinformation VAHTI

Indikatorn beskriver koldioxidbelastningen ut i luften fran industri- och energiproduktionsanläggningarna som NTM-centralen i Södra Österbotten övervakar. Indikatorn omfattar inte utsläppsmängderna från anläggningar som kommunen övervakar och inte heller utsläppen av förnyelsebara bränslen. Koldioxidutsläppen har hållits på en ganska stabil nivå undr hela granskningsperioden i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. En liten sänkning kan ses i Södra Österbotten. Skogsindustri och stora kraftverk är koncentrerade till Österbotten, vilket förklarar större koldioxidutsläpp i jämförelse med andra landskap. Koldioxidutsläppen avspeglar i stor utsträckning också nivån på verksamheten i de energiintensiva anläggningarna och förändringar som har skett i dem. Exempelvis åren 2000-2003 var användningsgraden i kraftverken i Österbotten hög. Mängden koldioxidutsläpp beror också i stor utsträckning på hur mycket kondenskolkraftverken används. Åren 2005 pch 2009 var de mycket lite i bruk, vilket tydligt framgår av bilden framförallt för Österbottens del.

Publicerad 13-05-2014 kl. 8.57, uppdaterad 25-10-2017 kl. 12.45