I havsområden förekommer blågrönalger endast på en observationsplats, några blågrönalgobservationer i insjöarna

Pressmeddelande 03-06-2021 kl. 15.14
Pollen vid Vesijärvi i Lahtis 1.6.2021. © Anna-Elina Lehtinen

Finlands miljöcentral SYKE har den här veckan inlett sin information om blågrönalger för sommaren 2021. I Finlands havsområden har små algmängder observerats endast vid en av observationsplatserna i östra Finska viken. I insjöarna har blågrönalger tills vidare endast observerats på tre ställen. Gulaktigt pollen som är förvillande likt blågrönalger kan förekomma i strandvattnet. SYKE rapporterar veckovis om den allmänna nationella algsituationen fram till slutet av augusti. NTM-centralerna publicerar regionala uppgifter om blåalger. Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna. SYKE har i dag också publicerat en bedömning av riskerna i anslutning till blågrönalgblomningen i Finlands havsområden under den kommande sommaren.

I Finlands havsområden har blågrönalger observerats endast vid en av observationsplatserna i östra Finska viken

I Finlands havsområden råder ett för försommaren sedvanligt läge, vilket betyder att rikliga och vidsträckta blomningar av blågrönalger inte har observerats. Små algmängder har observerats endast vid en av observationsplatserna vid östra Finska vikens kust. Inga blågrönalger har observerats i satellitdata från öppna havsområden.

”I havsområden nära Finland börjar den egentliga blågrönalgsäsongen vanligtvis först i juli då havsvattnets yttemperatur överstiger cirka 16–17 grader. För att utvecklas förutsätter bildandet av stora algmattor vanligtvis åtminstone några veckors gynnsamma temperatur- och vindförhållanden”, berättar specialforskare Sirpa Lehtinen från Finlands miljöcentral.

Enligt Meteorologiska institutet är havsvattnets yttemperatur 4–10 °C i Bottenviken, 7–11 °C i Bottenhavet, 10–13 °C i Skärgårdshavet och 10–12 °C i Finska viken.

Pollen kan bilda gulaktiga förekomster. Till skillnad från blågrönalger förekommer pollen dock även på till exempel strandmöbler och bryggor.

Endast några blågrönalgobservationer i insjöarna

Blågrönalger har i stort sett inte observerats i insjöar, vilket är typiskt för försommaren. Små algmängder har observerats endast på tre av den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser. Rikliga eller ytterst rikliga ytblomningar av blågrönalger har inte observerats i insjöarna. På försommaren kan barrträdspollen bilda gulaktiga flytande bälten på stränderna.

”Blågrönalgblomningar förekommer främst i frodigt vatten med tillräckligt med fosfor som algerna kan utnyttja. Det är många faktorer utöver fosfornäring och vattentemperaturen som påverkar ökningen av blågrönalger och bildningen av blomningar. Därför är det svårt att på förhand bedöma risken för blågrönalgblomningar på en enskild sjö”, säger specialforskare Kristiina Vuorio från Finlands miljöcentral.

Ytblomningar bildas typiskt under varma och vindstilla perioder. Den rikliga förekomsten av blågrönalger i insjöar infaller oftast i juli–augusti, men varmt väder i början av sommaren kan tidigarelägga ökningen av blågrönalger.

Sjöarnas yttemperaturer är för tillfället typiska för tidpunkten. Ytvattentemperaturen är i allmänhet 14–16 grader i sjöar i landets södra och västra delar, 11–14 grader i landets centrala och östra delar och i Kajanaland, och under 10 grader i norra Finland. En del av sjöarna i norra Finland är fortfarande frusna.

SYKE följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Den riksomfattande alguppföljningen baserar sig på observationer av blågrönalgförekomster som stigit till ytvattnet, och dess syfte är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral. Även Finlands Rotary-medlemmar deltar aktivt i den nationella blågrönalguppföljningen.

I sommar omfattar alguppföljningen över 400 bestående observationsplatser runt om i landet i insjöar och längs med kusten samt i skärgården. Information om blågrönalgsläget i öppna havsområden förmedlas huvudsakligen från satellitobservationer men även från Gränsbevakningsväsendet, havsforskningsfartyget Aranda, den automatiska bildgivande utrustningen vid atmosfär- och havsforskningsstationen på Utö och kryssnings- och handelsfartyg (MS Finnmaid och MS Silja Serenade) som utrustats med mätanordningen Alg@line. För de öppna havsområdenas del utarbetas algmattornas driftprognoser i samarbete med Meteorologiska institutets sjöservice.

Finlands miljöcentral informerar om det allmänna nationella blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. Den veckovisa rapporteringen om blågrönalgsläget inleddes år 1998.

Hälsoskador kan uppkomma av ett flertal föreningar som blågrönalgerna producerar

Enligt anvisningar av Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) gäller det att alltid utgå ifrån att vatten som innehåller rikligt med blåalger kan äventyra hälsan. Blågrönalgerna producerar ett flertal olika föreningar som kan orsaka symtom. En del av blågrönalgerna kan producera lever- eller nervgifter men en stor del av symtomen som uppträder hos personer som badar i vattnet kan också bero på andra föreningar.

Framför allt små barn och sällskapsdjur bör hållas borta från vatten som innehåller blågrönalger. Vatten med blåalger ska inte användas för att kasta bad, tvätta sig eller vattna. Vid misstanke om förgiftning ska du uppsöka läkare och ta sällskapsdjur till en veterinär. Giftinformationscentralen ger vid behov närmare anvisningar.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter följer upp blåalgssituationen på badstränder.

Meddela dina blågrönalgobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra blågrönalgobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer från till exempel badstranden eller båtturer. Observationerna kan lämnas in via webbapplikationen Havaintolähetti, och de syns på den riksomfattande kartan över blågrönalgsläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blåalger inte förekommer är viktiga.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna, så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger även till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgobservationer även i tjänsterna Itämeri.fi och vesi.fi

Förra sommaren lanserades för första gången även webbsidorna Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi och Sinilevätilanne i tjänsten vesi.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan i fråga sammanför blågrönalgobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de senaste tre dagarna.

Så här känner du igen blåalger

En liten mängd blåalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blåalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blåalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blåalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blåalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Algsituationen leväseuranta (Järvi-meriwiki)

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Specialforskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 757, fornamn.efternamn@syke.fi (till 4.6.)
  • Högskolpraktikant Jere Laine, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 205, fornamn.efternamn@syke.fi (från 7.6.)

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

  • Specialforskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 353, fornamn.efternamn@syke.fi  (till 4.6.)
  • Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@syke.fi (från 7.6.)

Östersjöns tillstånd

  • Ledande forskare Harri Kuosa,  Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 106, fornamn.efternamn@syke.fi (till 4.6.)

  • Seniorforskare Antti Räike, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 586,
    fornamn.efternamn@syke.fi (från 7.6.)

Kommunikation

  • Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@syke.fi