Uppföljning av Östersjöns tillstånd

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Genom långsiktig uppföljning av Östersjöns tillstånd producerar man tillförlitlig information till stöd för beslutsfattande som berör havet. Med hjälp av uppföljningsprogramme man samlar ihop information om utvecklingen av Östersjöns tillstånd och förändringar i faktorer som ändrar det. Därtill produceras information om miljöbelastningen från mänsklig aktivitet och om dess inverkan på havsmiljöns tillstånd. Uppföljningsdata utgör bas för planering av havsvårds åtgärder och för uppföljning av deras effekter på havets tillstånd.

Levää Hangon länsipuolella. Kuva Rajavartiolaitos
Bild: Gränsbevakningsväsendet

Programmets teman och aktörer

Uppföljningsprogrammet består av 44 delprogramme, som producerar information om havsmiljöns mångfald, främmande arter, fiskbestånden, eutrofiering, hydrografiska förändringarna, halterna av skadliga ämnen, nedskräpning och buller.

Uppföljningen sammanställer den information som produceras av flera forskningsinstitutioner. Arbetet koordineras av havscentret vid Finlands miljöcentral SYKE.

Förutom Finlands miljöcentral de ansvariga myndigheter av delprogramme är regionförvaltningsverken, NMT-centralen, Meteorologiska institutet, Naturresurscentralen, Forststyrelsens naturtjänster, Gränsbevakningsväsendet, Livsmedelsverket, Social- och hälsovårdens tillstånds- och tillsynsverk, Strålsäkerhetscentralen, Institutet för hälsa och välfärd och miljöministeriet.

Därtill Geologiska forskningscentralen, Gränsbevakningsväsendet och övriga vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen myndigheter ansvar på sina sektorer att producera och samla ihop nödvändig information för behovs av havs uppföljning.

Landskapet Åland ansvarar för övervakningen i sina egna vattenområden.

Samarbetsparterna som assisterar myndigheterna vid övervakningen är Naturvetenskapliga centralmuseet, Sääksisäätiö (Fiskgjusefonden), Håll Skärgården Ren rf och WWF Finland. Dessa samarbetspartner bland annat koordinerar medborgarobservationer.

Omfattning av uppföljningsprogramme

Aktiviteter som ingår i Finlans uppföljningprogramme utförs både i kustvatten och i öppet hav. Programmet omfattar kustens ytvatten i havsområdet inom en sjömil från strandlinjen, och havsvatten utanför kustvattnen ut till den yttre gränsen för Finlands ekonomiska zon.

En del av observationsplatserna inom uppföljningsprogrammet är med i de långsiktiga uppföljningarna. Vid dessa har man med tiden fått långa tidsserier som berättar om utvecklingen av vattentemperaturen, salthalten, syrehalten, näringsämnen, grumligheten, skadliga ämnen samt plankton och bottendjur.

Observationer från hela Östersjöområdet samlas in under de forskningsresor som SYKE:s forskningsfartyg Aranda gör i samarbete med bland annat Sveriges meteorologiska institut och hydrologiska institut. Genom automatiska mätinstrument som monterats på handelsfartyg (Alg@line) följer man i realtid ytvattnets temperatur och salthalt samt halterna av alger. Längs kusterna samlar NTM‑centralerna in information om kustvattnens tillstånd. Vid bedömningen av havets tillstånd utnyttjas även den information som produceras genom satellitbilder.

Finlands program för uppföljning av Östersjön har koordinerats med andra kuststater vid Östersjön genom HELCOM-samarbetet.

Övervakningsprogram för havsförvaltningsplanen för åren 2020–26,pdf

Handbook till övervakningsprogrammet för havsförvaltningsplanen för åren 2020–2021

Uppföljningen av Östersjön är en del av EU:s gemensamma vattenvård

EU:s ramdirektiv om en marin strategi syftar till att få de europeiska haven i ett gott tillstånd. Direktivs utgör marin strategi, som kallas i Finland havsförvaltningsplanen. Havsförvaltningsplanen har tre delar: I) bedömning av havets tillstånd, II) uppföljningprogramme och III) åtgärdsprogram. Var och en av dom uppdateras vart sjätte år.

Finlands först programmet för uppföljning av Östersjön färdigställts 2014 och det uppdaterades 2020. Genom uppföljningprogrammet mäter man, hur de fastställda miljömålen genomförts, och har man uppnått ett gott tillstånd i havet.

Utifrån bedömningarna utarbetas ett åtgärdsprogram för havsvården innehållande förslag på åtgärder som förbättrar havets tillstånd. 

Publicerad 14-10-2014 kl. 12.42, uppdaterad 16-12-2021 kl. 14.08