Omfattande EU-finansiering för Finland för att främja den cirkulära ekonomin för plast

Pressmeddelande 08-09-2022 kl. 7.57
EU-LIFE-logo

I Finland inleds ett omfattande samarbetsprojekt för att främja den cirkulära ekonomin för plast. Projektet PlastLIFE SIP, som leds av miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE), är en del av EU:s LIFE-program och har en total budget på cirka 20 miljoner euro.

Målet är en hållbar cirkulär ekonomi för plast i Finland före 2035. Det sjuåriga projektet inleds i januari 2023 och pågår fram till slutet av 2029.

PlastLIFE koordineras av SYKE och samlar ihop en omfattande grupp av aktörer för att tillsammans utveckla sätt att minska nedskräpning, onödig plastkonsumtion och miljöskador orsakade av plast, effektivisera återvinningen av plastavfall, hitta sätt att utnyttja återvunnen plast, hitta material och lösningar för att ersätta plast och utveckla analys och riskbedömning av skadliga ämnen.

I konsortiet deltar utöver SYKE och miljöministeriet även Aalto-universitetet, Helsingfors stad, Jyväskylä universitet, Yrkeshögskolan Karelia, Kuljetusliike Vaahterinen Oy, Yrkeshögskolan LAB, Lapplands universitet, Naturresursinstitutet Luke, LUT-universitetet, Muovipoli Oy, Oy Orthex Finland Ab, Håll Skärgården Ren rf, Plastone Oy, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry och Åbo universitets Brahea-center.

Konsortiet samarbetar med det finska nätverket för färdplanen för plast som består av nationella plastaktörer samt med företag, kommuner, scouter, kyrkans ungdomsarbete, Östersjön-kommunikatörer, skolor och icke-statliga organisationer för att besegra plastrelaterade utmaningar, göra alla finländare medvetna om lösningsmöjligheterna och vidta åtgärder relaterade till dem. Till exempel rikstäckande kampanjer för att minska nedskräpningen är på kommande.

PlastLIFE vill också arbeta med andra finska plastprojekt för att undvika överlappande arbete och främja gemensamma mål.

”Hoppet är att PlastLIFE-projektet och dess resultat är synliga och har en inverkan överallt i Finland. Samarbete ger styrka att konkret föra framåt den hållbara cirkulära ekonomin för plast”, säger projektledare och specialforskare Helena Dahlbo från Finlands miljöcentral. I projektet deltar partner från Lappland till söder, från öst till väst. På så sätt kan man utveckla lösningar som lämpar sig för olika miljöer.

I bakgrunden ligger långsiktigt arbete för att främja den cirkulära ekonomin

Miljöministeriets programchef Merja Saarnilehto förmodar att Finlands goda framgångar med att få finansiering delvis beror på att Finland redan från ett tidigt skede har deltagit i utvecklingen av plaståtervinningen och den cirkulära ekonomin i allmänhet.

Å andra sidan är ändringen en utmaning, och det finns fortfarande en lång väg kvar tills målen uppnås. Arbetet är långsiktigt och involverar alla centrala aktörer och parter. Finland utarbetade sin egen nationella färdplan för plast redan 2018.

”Färdplanen för plast har nyligen uppdaterats och dess mål och åtgärder har specificerats. Syftet är att främja förändring i plastens hela värdekedja, vilket är nödvändigt för att påskynda den cirkulära ekonomin för plast”, betonar Saarnilehto.

Helena Dahlbo anser att man i Finland klarat av att uppnå en bra samarbetsanda mellan aktörerna tack vare arbetet med färdplanen för plast. ”Det finns entusiasm och vilja att ta sig an utmaningar, och idéer till lösningar uppstår när människor från olika branscher möts.”

EU:s LIFE-program syftar till att främja verkställandet av miljö- och klimatförändringslagstiftning, program och strategier i medlemsstaterna. EU-finansieringen som beviljas täcker högst 60 procent av den totala budgeten på 20 miljoner euro. Resten kommer från deltagarna eller andra nationella finansieringskällor.

Finlands miljöcentral har lyckats bra med att få finansiering för EU:s strategiska LIFE-projekt. SYKE leder de pågående projekten Circwaste och Canemure och deltar i projektet Biodiversea.

Webbplatser

Mer information

Specialforskare Helena Dahlbo, Finlands miljöcentral, tfn +358 295 251 095, fornamn.efternamn@syke.fi

Programchef Merja Saarnilehto, miljöministeriet, tfn +358 295 250 259, fornamn.efternamn@gov.fi