Det nyrenoverade reningsverket i Petrozavodsk minskar Onegasjöns övergödning

Pressmeddelande 19-12-2017 kl. 11.21

Miljöministeriet och utrikesministeriet informerar

Det nyrenoverade reningsverket i Petrozavodsk minskar stadens utsläpp, som orsakar övergödning i Onegasjön, och förbättrar dricksvattnets kvalitet. Reningsverket invigs officiellt den 19 december. Reningsverket i Petrozavodsk ligger på Barentsrådets så kallade hot spot-lista eftersom det bristfälligt hanterade avloppsvattnet har varit till stor skada för miljön.

Byggnadsarbetena i reningsverket avslutades i december 2017 och alla verkets reningslinjer är nu tagna i bruk.

Tack vare detta projekt uppfyller reningsverket rekommendationerna av Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (Helcom) om reningen av fosfor, kväve och fasta partiklar ur kommunalt avloppsvatten. Projektet minskar på ett kostnadseffektivt sätt Petrozavodsks utsläpp av avloppsvatten i Onegasjön, och genom sjöns avrinningsområde i Finska viken, med ca 75 ton per år. Det nya reningsverket förbrukar också mindre energi och minskar stadens utsläpp av växthusgaser.

Kostnaderna för reningsverket uppgick till ca 35 miljoner euro. Staden Petrozavodsk och Ryska federationen har varit huvudfinansiärer. Nordiska investeringsbanken och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) har beviljat lånefinansiering. Projektet fick två miljoner euro som direkta donationer av finska staten. Även Nordliga dimensionens miljöpartnerskapsfond beviljade gåvofinansiering och reningsverket är det senaste resultatet av det långvariga miljösamarbetet mellan Ryssland och fonden. Finland deltog också i projektet genom miljöpartnerskapsfonden. Finlands bidrag användes i första hand till reningsverkets anläggningar. Finland har därtill tidigare understött förbättringsarbeten i reningsverket i Petrozavodsk bilateralt med kring en miljon euro.

Redan på 1990-talet började Petrozavodsk bereda ett utvecklingsprogram för den kommunala vattensektorn. Bolaget för Petrozavodsk kommunala service ansvarar för reningsverkets drift och underhåll.

Ytterligare information:

Kristiina Isokallio, råd för internationella ärenden, miljöministeriet, tfn +358 50 463 4545 (19–20.12.), fornamn.efternamn@ym.fi

Birgit Autere, teamledare, regionalt samarbete, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 240, förnamn.efternamn@formin.fi


Utgivare: