Genvägar för miljökonsekvensbedömnings projekter i miljo.fi

Alfa Oil Ab, Bergrum, Kristinestad miljo.fi/alfaoilMKB
AlfaTerminal Oy:s kemikalieterminal i Lovisa miljo.fi/AlfaterminalKemikalieterminalMKB
Alternativen för avloppsvattenhantering i Vichtis miljo.fi/avloppsvattenhanteringivichtisMKB
Gasum Oy, Balticconnector, Ingå miljo.fi/balticconnectorMKB
Björkbackens vindkraftsprojekt, Nykarleby miljo.fi/bjorkbackensvindkraftMKB
Vindkraftspark i Böle, Närpes miljo.fi/bolevindMKB
Boliden Kokkola Ab, utvidgning av avstjälpningsplatsen för farligt avfall, Karleby miljo.fi/bolidenMKB
Borealis Polymers Oy:n bergscistern, Borgå miljo.fi/BorealisPolymersMKB
NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs miljo.fi/BorgnasjordavstjalpningsplatsMKB
Brännträsk vindkraftspark, Närpes miljo.fi/branntraskvindkraftMKB
St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle miljo.fi/bransleterminalingaMKB
Bredåsens vindkraftspark, Närpes miljo.fi/BredasenvindkraftMKB
Vindkraftspark i Lappfjärd Dagsmark, Kristinestad miljo.fi/DagsmarkvindkraftMKB
Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo miljo.fi/esbogardMKB
Batterimaterialproduktion, Finnish Battery Chemicals Oy, Karleby, Vasa, Fredrikshamn och Kotka miljo.fi/FBCbatterimaterialproduktionMKB
Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland miljo.fi/FinestBayAreaTallinntunnelMKB
Byggandet av Finno hamn miljo.fi/finnohamnMKB
Finlandsbanan Ab:s Flygbana, Helsingfors, Vanda, Tusby och Kervo miljo.fi/FlyktbanaMKB
Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för impregnerat träavfall, Vanda miljo.fi/forbranningsanlaggningenforimpregnerattraMKB
Helen Ab, Utnyttjande av spillvärme från Sköldviks industriområde i fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors miljo.fi/ForflyttningavSkoldvikensSpillvarmeMKB 
Batterycellsfabrik i Vasa miljo.fi/freyrbattericellsfabrikMKB
Freyr Battery Finland Ab, CAM-fabrik, Vasa miljo.fi/freyrcamfabrikvasaMKB
Vindkraftsprojekt i Halsua miljo.fi/halsuavindMKB
Adven Oy:s biogasanläggning, Hangö miljo.fi/HangobiogasanlaggningMKB
Härkmeri vindkraftspark, Kristinestad miljo.fi/harkmerivindMKB
Vindkraftspark i Hedet-Björkliden, Närpes  miljo.fi/hedetbjorklidenvindMKB 
Öka användningen av biobränslen i produktionen av Helsingfors Energi miljo.fi/helenbioMKB
Projektet för tillvaratagande av havsvattenvärme, Helsingfors miljo.fi/HelenTillvaratagandeavHavsvattenvarmeMKB
Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse miljo.fi/helsingforsabotagforbindelseMKB
St1 Biofuels Ab:s Cellunolix® -projekt i Jakobstad, Jakobstad miljo.fi/jakobstadcellunolixMKB
Jeppo Biogas Ab:s utvidgning av verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo, Nykarleby miljo.fi/jeppobiogasMKB
Jervois Finland Oy, koboltraffinaderi, Karleby miljo.fi/jervoiskoboltraffinaderiMKB
Vindpark i Juthskogen, Malax miljo.fi/juthskogenvindkraftMKB
Jylkkä (Kalajoki) - Alajärvi 2x400+110 kilovolts kraftledningsprojekt miljo.fi/jylkkaalajarvikraftledningMKB
Kairineva och Peräneva vind- och solkraftspark, Halso och Karleby miljo.fi/kairinevavindochsolkraftMKB
Kalax vindkraftspark, Närpes miljo.fi/kalaxvindMKB
Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby miljo.fi/karhinkangasvattentaktMKB
Utvidning av Karleby Hamn, Karleby miljo.fi/karlebyhamnutvidningMKB
Karleby litiumkemifabrik, Karleby miljo.fi/karlebylitiumkemifabrikMKB
Metsä Board Abp, kartongfabrik i Kaskö miljo.fi/kaskokartongfabrikMKB
Keliber Oy, Kalavesi produktionsanläggning (anrikningsverk), Kaustby miljo.fi/keliberkalavesiMKB
Keliber Oy, Mellersta Österbottens litiumprovins, Kaustby och Karleby miljo.fi/keliberlitiumprovinsMKB
Lemminkäinen Infra Oy:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda miljo.fi/kilacircularekonomicenterMKB
Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad miljo.fi/koppoenergisasyntetiskmetanMKB
Behandlingsanläggning för farligt avfall, Korsholm miljo.fi/korsholmsavfallsbehandlingsanlaggningMKB
Hangö Hamns Ab och Trafikverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö miljo.fi/koverharhamnudvidgningMKB
Förnyande av kraftverk vid Borgå raffinaderi miljo.fi/kraftverketvidborgåraffinaderiMKB
Vindkraftspark Kristinestad Norr, Kristinestad miljo.fi/kristinestadnorrvindkraftMKB
Kvarnbackens vindkraftsprojekt, Kronoby miljo.fi/kvarnbackenvindkraftMKB
Laine, havsbaserad vindkraftspark, Bottenviken miljo.fi/lainehavsvindkraftMKB
Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, Kristinestad miljo.fi/lappfjardlakiakangasvindkraftMKB
Lasor vindkraftspark, Vörå

miljo.fi/lasorvindkraftMKB 

Utvidgning av litiumprovinsen i Mellersta Österbotten, Kaustby, Karleby och Kronoby miljo.fi/litiumprovinsutvidgningMKB
Byggandet av en LNG-terminal i Ingå miljo.fi/lngterminaleningaMKB
Märkenkall vindkraftspark, Vasa, Korsholm miljo.fi/markenkallvindkraftMKB
Mikonkeidas vindkraftspark, Kristinestad miljo.fi/mikonkeidasvindkraftMKB
Molpe-Petalax vindkraftspark, Korsnäs, Malax miljo.fi/molpepetalaxvindMKB
Miljökonsekvensbedömning miljo.fi/mkb
MKB-beslut - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten miljo.fi/mkb-beslut/sodraosterbotten
Landsvägen 152 mellan Tavastehusleden och Tusbyleden miljo.fi/LV152forbattringMKB
Mutkalampi vindkraftspark, Kannus, Kalajoki och Karleby miljo.fi/mutkalampivindkraftMKB
Utvidgning av Lovisa bergtäktsområdet, Lovisa miljo.fi/NCCGreggboleJordmottagningMKB
Nord Stream Ag, Nord Stream 2, Nyland miljo.fi/Nordstream2MKB
Marksubstans-MKB för Östersundom, Helsingfors miljo.fi/ostersundommarksubstansMKB
Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad miljo.fi/petikkotoppensutvidgningenMKB
Pihtineva vindkraftsprojekt, Karleby miljo.fi/pihtinevavindkrafMKB
Pjelax vindkraftspark, Närpes miljo.fi/pjelaxvindMKB
Vindkraftspark i Poikel, Korsnäs miljo.fi/poikelvindkraftMKB
Pörtom vindkraftspark, Närpes  miljo.fi/PortomnarpesvindkraftMKB
Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå miljo.fi/produktionavfornybardieselNesteMKB
Purmo vindkraftspark, Pedersöre miljo.fi/purmovindkraftMKB
Vindkraftspark i Rajamäenkylä, Bötom och Storå miljo.fi/rajamaenkylavindkraftMKB
Vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä, Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki miljo.fi/rajamaenkylavindkraftochkraftledningMKB
Reimari - havsbaserad vindkraftspark, Bottenviken

miljo.fi/reimarihavsvindkraftMKB

Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda miljo.fi/remeosatervinningsanlaggMKB
Roukus vindkraftspark, Vörå miljo.fi/roukusvindkraftMKB

Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget
Rudus Oy

miljo.fi/rudusbastukarrsibboMKB
Produktionsområdet av Rudus i Ingå miljo.fi/rudusingaMKB
Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB
Sandbacka vindkraftspark, Nykarleby och Vörå miljo.fi/sandbackavindkraftMBK
Vanda Energi Ab:s säsonglager för värme, Vanda miljo.fi/sasonglagerforvarmeMKB
Salo-Ylikoski vindkraftsprojekt, Kauhava miljo.fi/saloylikoskivindkraftMKB
Bergsbrytning och markmottagning i den nordvästra delen av Senkker, Tusby miljo.fi/SeepsulaSenkkernordvastMKB
En återvinningsanläggning för organiskt avfall av företaget Solvera Oy miljo.fi/solveraMKB
Spårtrafik till Degerö miljo.fi/spartrafiktilldegeroMKB
Storbötet vindkraftspark, Nykarleby och Vörå miljo.fi/storbotetvindkraftMKB
Tuohimaa-Riutanmaa vindkraftspark, Karleby, Halso och 400 kV-kraftledningen för projektets elöverförning miljo.fi/tuohimaariutanmaavindkraftMKB
Vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad miljo.fi/tjockvindkraftMKB
Umicore Finland Ab, utvidning av pCAM-produktionen, Karleby miljo.fi/umicorepcamutbyggnadMKB
Uttermossa vindkraftspark, Kristinestad miljo.fi/uttermossavindkraftMKB
Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda miljo.fi/vandaavfallskraftverketMKB
Korsholms kommuns världsarvsvägprojekt, Korsholm miljo.fi/varldsarvsvagMKB
Batterimaterialfabrik i Vasa miljo.fi/vasabatterimaterialfabrikMKB
Vasa hamnväg, Vasa och Korsnäs miljo.fi/vasahamnvagMKB
Vasa stads och Korsholms kommuns batterifabriksprojekt, Vasa och Korsholm miljo.fi/vasaregionensbatterifabrikerMKB
Västervik vindkraftspark, Kristinestad miljo.fi/vastervikvindMKB
Utbyggnad av Västra hamnen, Helsingfors hamn Ab, Helsingfors miljo.fi/vastrahamnenMKB
Vindpark i Västra Toholampi, Toholampi miljo.fi/vastratoholampivindMKB
Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för farligt avfall, Vanda miljo.fi/VEfarligtavfallsforbranningMKB
Vanda Energi Ab:s produktion av syntetisk metan, Vanda miljo.fi/VEproduktionavsyntetiskmetanMKB
Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy miljo.fi/vekkoxkrossomradeMKB
Vekkox Ab:s stentäktsområde och jordavstjälpningsplats i Massaholm, Vanda miljo.fi/vekkoxmassaholmMKB
Westenergy Oy Ab, ökning av avfallsförbränningskapaciteten, Korsholm miljo.fi/westenergyMKB
Framställning av syntetisk metan, Korsholm miljo.fi/westenergysyntetiskmetanMKB
Brytningen och krossningen av stenmaterial på Vinkelkärrområdet i Esbo miljo.fi/vinkelkarrMKB
Vistanvägen i Korsholm, Korsholm (före världsarvsvägprojekt) miljo.fi/vistanvagenMKB
YIT Suomi Ab:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa miljo.fi/YITSuomiLovisaMalmgardMKB
Publicerad 10-10-2022 kl. 11.26, uppdaterad 03-03-2023 kl. 11.00