Rivning av byggnad

Rivningsarbeten är komplexa projekt, som kräver specialkompetens och god planering. Det lönar sig att noggrant överväga behovet av att riva en byggnad, eftersom det vanligen totalekonomiskt bästa alternativet är att förlänga byggnadens livslängd med att sanera. Om byggnaden är skyddad med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet eller planbestämmelserna, eller den eventuellt är byggnadshistoriskt värdefull, är det bra att vara i kontakt med museimyndigheterna redan i det inledande planeringsskedet.

Den som sätter igång rivningsprojektet ansvarar för helheten

Att riva en byggnad jämställs med byggande och samma lagstiftning tillämpas på arbetet. Den som ska bygga eller riva har ansvar och skyldigheter som är fastställda i markanvändnings- och bygglagen. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet övervakar rivningen med stöd av byggnadslagstiftningen. I det inledande skedet av ett projekt är det bra att kontakta byggnadstillsynen och kontrollera förutsättningarna för rivning och de allmänna kraven som finns i tillståndsvillkoren.

Målen för nyttjande styr rivningsarbetet

Rivningsprojekten spelar en viktig roll när det gäller att främja cirkulär ekonomi, eftersom ca 85 % av byggavfallet uppstår vid reparation och rivning av en byggnad. Återanvändning och återvinning av byggnadsdelar och byggnadsmaterial utvecklas hela tiden. När projektet planeras är det bra att kartera nya möjligheter och att definiera målen för återvinning av avfallet som uppstår på rivningsobjektet. Målen som framförs när rivningstjänsten upphandlas styr anbudsgivarna till att sortera rivningsavfallet och att kartera objekt på vilka rivningsavfallet kan återvinnas.

Återanvändning och återvinning ökar kostnadseffektiviteten

I praktiken ska avfallet sorteras under hela tiden som rivningsarbetet pågår. Sorteringen kräver yrkeskunskap, fungerande redskap och även tid. En rivning som utfös i flera skeden och omsorgsfull sortering får sin belöning i avfallshanteringskostnaderna. Finns det användbara byggdelar kan man undvika att köpa nya eller så kan man sälja dem vidare. Material som kan återvinnas tas emot billigt, och ibland till och med gratis. Däremot är blandat byggavfall svårt, och till och med ibland omöjligt, att behandla till skäliga kostnader.

Bifogade guider för rivningsarbete, upphandling och rivningskartering hjälper till att planera rivningsprojektet, skaffa sakkunniga och entreprenörer samt att genomföra rivningsarbetet.

Pora ja koura rakennuksen purkutöissä
 

Planering av rivningsprojektet

Ett rivningsprojekt är en krävande helhet som kräver kunskaper om byggande, arbetssäkerhet, eventuella skadliga ämnen i byggnadsmaterial, avfallshantering och lagstiftningen i anslutning till dessa. Den som ska påbörja ett rivningsprojekt måste bland annat skaffa bakgrundsinformation som påverkar arbetssäkerheten, sakkunnig planering och rivning samt övervakning av projektet.

Ta byggexperter till hjälp

Det finns hjälp att få för planering av rivningsprojekt, konkurrensutsättning, övervakning eller för att säkerställa arbetssäkerheten. En byggkonsult som känner till rivningsprojekt kan exempelvis fungera som projektchef för projektet, säkerhetskoordinator och övervakare av projektet. En konstruktör behövs för att reda ut byggnadens bärande konstruktioner och eventuellt behov av att stöda konstruktioner under pågående rivning.

Kartering av material och skadliga ämnen

Man måste känna till vilka material som har använts i en byggnad för att rivningsarbetet, hanteringen av avfall som innehåller skadliga ämnen och återvinningen av annat avfall kan planeras väl. I en övergripande rivningskartering utreds utöver skadliga ämnen även om byggnadsdelar och -material kan återanvändas, återvinnas eller om de kan användas i markbyggande eller återvinnas som energi. En övergripande rivningskartering rekommenderas, men den är inte obligatorisk. Karteringar av skadliga ämnen är däremot nödvändigt.

En asbestkartering är obligatorisk i alla byggnader som har färdigställts före år 1994, även i samband med en sanering. Asbestrivningsarbeten är också noggrant reglerade. Även andra föreningar, som man idag vet är skadliga, har under årens lopp använts bland annat i vissa målfärger, lim, fogmassor, isoleringar och impregneringsämnen. I den bifogade snabbguiden för rivningskartering och rivningsarbete finns ett sammandrag av skadliga ämnen som har använts i byggnadsmaterial samt ämnenas typiska användningsobjekt.

För att kartera skadliga ämnen behövs en expert, som har exempelvis AHA-personcertifikat eller annan tillförlitlig utredning om utbildning och erfarenhet. Karterare som har personcertifikat kan sökas i bifogade expertsökning.

Utredningar och karteringar stöder rivningsarbetet

Anbudsgivaren på rivningstjänsten behöver tillförlitliga grunduppgifter om objektets konstruktioner för att kunna göra upp rivningsplanen och säkerställa arbetssäkerheten. Karteringarna av material och skadliga ämnen är till hjälp när man ska göra upp såväl rivningsplanen som planen för återvinning och behandling av rivningsavfall. Bra grunduppgifter är nyckeln till ett kostnadseffektivt rivningsanbud.

I miljöministeriets upphandlingsguide framförs lämplighetskrav och minimikrav på anskaffning av sakkunniga och rivningsentreprenörer.

Koura ja puutavaraa
 

Genomföring och övervakning av rivningsarbete

För rivningsprojektet utses en huvudgenomförare, som organiserar rivningsarbetets helhet. Huvudgenomföraren sköter arbetssäkerheten på rivningsobjektet, samordnar arbetet och ser till att nödvändiga planer och avtal har gjorts och att de efterföljs. Rivningsentreprenaderna konkurrensutsätts ofta så att rivningsentreprenören är huvudgenomförare. I upphandlingen av tjänsten måste då säkerställas att entreprenören är kompetent att sörja för helheten.

Upphandling av rivningen

I anbudsbegäran för rivningsarbetet är det bra att fastställa minimikriterierna för lämplig entreprenör. Referenser från rivningsprojekt i samma storleksklass och med samma ansvar samt kvalitets- och miljöhanteringssystem som är i bruk är allmänt tillämpade minimikriterier. Noggrann specificering av ansvar och förpliktelser i anbudsbegäran, och i fortsättningen i entreprenaddokumenten, klarlägger och underlättar övervakningen av arbetet.

För att göra upp ett anbud behöver rivningsentreprenören täckande uppgifter om objektet, bland annat rapporter från material- och skadeämneskarteringar, ritningar över objektet och rivningsbeskrivning, säkerhetsdokument och entreprenadprogram. I anbudsbegäran är det också bra att definiera målen för återvinning av byggnadsdelar och byggavfall samt att förutsätta bokföring av avfallsbehandlingen och verifierbar avfallsrapportering innan entreprenaden avslutas.

Övervakning av rivningsobjektet

Den som beställer rivningsarbetet övervakar att projektet genomförs enligt målen, planerna och tillståndsbestämmelserna. Rivningsentreprenören övervakar sin personal och underentreprenörernas arbetsprestation och arbetssäkerhet.

Myndighetstillsynen är uppdelad på olika parter med stöd av olika lagar. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet övervakar att byggnadslagstiftningen verkställs på rivningsobjektet och kommunens miljövårdsmyndighet övervakar avfallshanteringen samt bekämpningen av buller och damm. Regionförvaltingsverket är arbetsskyddsmyndighet och övervakar arbetssäkerheten under rivningsarbete, bland annat asbestrivningsarbete. Räddningsmyndigheten underrättas om rengöring och borttagning av oljecistern på en fastighet.

I de bifogade guiderna om rivningsarbete och upphandling finns mer information om anskaffning och genomföring av rivningsarbete så att det håller hög kvalitet och överensstämmer med målen för cirkulär ekonomi.

Rakennusjätettä
 

Återvinning och behandling av rivningsavfall

Det lönar sig att ta bort användbara anordningar, möbler, konstruktioner och material från rivningsobjektet före den egentliga rivningen börjar. Om det inte finns återanvändningsobjekt i den egna verksamheten, finns det olika marknadsplatser, via vilka man kan förmedla materialet till nya användare.

Material som innehåller skadliga ämnen förs till behörig behandling

och material som innehåller skadliga ämnen måste tas bort före övrig rivning eller under pågående arbete genom att avbryta annat arbete. Innan rivningen inleds tas all belysning och alla elapparater bort. Material som innehåller asbest rivs av en registrerad rivningsentreprenör som har tillstånd för asbestrivningsarbete. Även andra material som innehåller skadliga ämnen rivs skilt i ett så tidigt skede som möjligt. Om de skadliga ämnena sprids till annat rivningsavfall kan de förstöra möjligheterna att återvinna avfallet.

Återvinningsmöjligheterna utvecklas

Metallerna är självklara återvinningsmaterial. Även betongjärn sorteras skilt för återvinning. Träkonstruktioner i gott skick används ofta på nytt, bräder används bland annat i stödkonstruktioner vid gjutning. Rent trä kan också återvinnas som material i tillverkningen av träfiberskivor och användas som ved. Träbaserade skivor och ytbehandlat träavfall återvinns som energi i kraftverk. På grund av skadliga ämnen måste tryckimpregnerat och kreosotimpregnerat trä föras skilt till mottagningsplatserna.

Plastavfall från rivningsobjekten, förutom PVC, samlas vanligen med brännbart byggavfall. Återvinningen av plast utvecklas hela tiden och även på rivningsobjekt är det bra att sortera åtminstone PE- och PP-plast så att det kan återvinnas som råmaterial för returplast. Torrt och rent gipsskivsavfall kan användas i tillverkning en av nya gipsskivor, målfärg eller tapet på ytan gör ingenting. Fönsterglas används i tillverkningen av cellglas och glasull. Rent mineralullsavfall kan också användas för tillverkning av ny ull. Bitumentakfilt, i vilken asbest inte har använts i tillverkningen (från och med år 1994), används i tillverkningen av asfalt.

Rent betongkross ersätter naturligt stenmaterial

Med betong och andra mineralsubstanser som uppstår på rivningsobjekt kan man ersätta naturligt stenmaterial i markbyggande när kvalitetskraven i

uppfylls och anmälan om planen har gjorts till den regionala NTM-centralen. Miljötillstånd kan även sökas för återvinningen. På rivningsobjektet kan småskalig återvinning utföras i enlighet med villkoren som kommunen har ställt upp.

Materialtorget hjälper till att hitta användare och tjänsteleverantör

I webbtjänsten Materiaalitori.fi kan man bjuda ut byggnadsdelar och byggmaterial till andra som behöver eller söka det som man själv behöver. På materialtorget finns också avfallstransport- och mottagningstjänster samt experttjänster. Materialtorget är avgiftsfritt och avsett för företag och organisationer.

Reformen av avfallslagen, som trädde i kraft i början av år 2020 förpliktar sådana avfallsinnehavare att använda Materialtorget, som behöver sekundära avfallshanteringstjänster till ett värde av mer än 2 000 euro per år. Offentliga avfallsinnehavare, dvs. upphandlingsenheter, omfattas av skyldigheten från och med 1.1.2021.

Mer information om avfallsåtervinning och -behandling i rivningsguiderna

Snabbguiden för rivningsarbeten är en komprimerad översikt över rivningsprojektets helhet och avfallsåtervinningen. Guiden innehåller ett sammandrag över skadliga ämnen som har använts i byggnadsmaterial samt typiska användningsobjekt för ämnena. Återvinningsmöjligheterna för rivningsavfall beskrivs i diagram. Guiden finns i elektronisk form och aktiva länkar leder vidare till anmälningsförfaranden och mer information som behövs i rivningsprojekt.

Miljöministeriets guide om rivningsarbete är ett täckande infopaket om rivningsprojekt, hur de genomförs så att de håller hög kvalitet samt om avfallsåtervinning och -behandling.

Publicerad 07-07-2020 kl. 13.37, uppdaterad 12-01-2021 kl. 14.28
Utgivare: