Vem vet och var får jag ytterligare information?

1. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet:

  • Bedömer om avloppsvattensystemets planerare är behörig och om det planerade systemet uppfyller kraven i förordningen.
  • Godkänner planen för avloppsvattensystemet i samband med bygglovet.
  • Säkerställer i samband med ibruktagandet av byggobjektet att systemet har byggts i enlighet med planen och att byggnadens ägare har bruks- och underhållsanvisningar för systemet.

2. Kommunens miljöskyddsmyndighet:

  • Övervakar att systemet fungerar i enlighet med förordningen och att det används och underhålls enligt bruks- och underhållsanvisningarna.
  • Ingriper i försummelser av skyldigheterna i enlighet med förordningen.

3.  Webbtjänster:

Statens miljöförvaltnings webbtjänst Glesbebyggelsens avloppsvatten ger information om systemer och regler.

Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland upprätthåller en webbtjänst med allmän information samt bl.a. modellplaner (exempel på planer för avloppsvattensystem).

Också kommunerna och olika ekonomiska regioners avloppsvattenprojekt har sina egna webbsidor kring ämnet. Kommunen kan ha en egen version av blanketten för utredning av avloppsvattensystemet.

Publicerad 07-01-2014 kl. 17.25, uppdaterad 20-02-2019 kl. 13.32