Placering av brunnen

Det lönar sig att gå lite längre bort för att få en bra plats för brunnen i ett så naturenligt område som möjligt där det inte finns risk för nedsmutsning. Då man väljer plats för brunnen, lönar det sig att be om råd av en fackman.

Om det inte finns någon bra plats på den egna tomten, kan man enligt vattenlagen ta vatten från grannens område, om grannens vattenförsörjning inte störs av det och grannen ger sitt tillstånd.

Då man väljer platsen för brunnen lönar det sig att samtidigt planera behandlingen av avloppsvattnet så att den inte förorsakar kvalitetsproblem med brunnsvattnet. Det är bra att bygga ett staket runt brunnen så att hundar och andra djur inte kommer åt brunnskonstruktionerna då de märker sina revir. Det är inte heller bra att plantera träd alldeles bredvid brunnen eftersom rötterna kan skada brunnskonstruktionerna och avföring från fåglar som sitter i trädet kan smutsa ner brunnen.

Av hushållens brunnar är de flesta byggda i moränavlagringar. De är för det mesta under sju meter djupa grävda brunnar. I sand- och grusåsar är en silbrunn vanligen bättre än en brunn med cementringar eftersom brunnarna ofta är åtminstone 10–20 meter djupa. Djupet i en bergsborrbrunn varierar ofta mellan 20 och 150 meter.

Det område från vilket brunnen får sitt grundvatten är vanligen beläget ovanför eller, då det gäller jämna landskap, omkring brunnen och kan uppgå till hundratals meter. En bergborrad brunn kan få sitt vatten från ett betydligt större område. Försäkra dig om att det inte finns någonting i närheten av din brunn som förorenar grundvattnet så som läckande avloppsrör eller dålig utrustning för behandling av avloppsvatten.

Den bästa platsen för en brunn är nedre delen av en sluttning där grundvattnet springer fram ur källor eller sipprar fram i kärr, bäckar, floder eller sjöar. I sand- och grusmark finns det rikligt med grundvatten som har vanligen god kvalitet. I moränjord kan grundvattennivån under torrtid vara metervis lägre än normalt, vilket bör beaktas vid byggandet av brunnen. Om grundvattnet är för djupt nere för att det skall gå att bygga en brunn med cementringar kan man bygga en borrbrunn.

Publicerad 07-01-2014 kl. 17.15, uppdaterad 09-01-2020 kl. 10.05