Planering av byggnadsprojekt

Hur ett byggnadsprojekt förverkligas och hur de olika skedena ser ut beror på projektets natur, på om det handlar om ett nybygge eller en reparation, på omfattningen, användningsändamålet och placeringen. I alla projekt betonas betydelsen av bra förberedelser och planering. De skyldigheter och det ansvar ett byggnadsprojekt innebär har en central ställning i markanvändnings- och bygglagstiftningen och det lönar sig att sätta sig in i dem innan man påbörjar ett projekt.

rakentaminen_JUlvinen.jpg
Janne Ulvinen, Miljöförvaltningens bildbank

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet övervakar att de regler och lokala skyldigheter som gäller byggande uppfylls. Det är skäl att kontakta myndigheten redan i det inledande skedet av projektet. Byggnadstillsynsmyndigheten informerar bland annat om tillståndsplikten för det planerade projektet och om övriga villkor som projektet berörs av.

För att genomdriva ett projekt krävs i allmänhet kunnande av olika slag och flera parter. När man exempelvis bygger ett egnahemshus behövs yrkesfolk från flera olika branscher både i planerings- och realiseringsskedet (bland annat byggnadsplanerare, värme-, VVS-, elplanerare samt en ansvarig arbetsledare och entreprenörer).

Ett reparationssprojekt skiljer sig från ett nybygge särskilt genom att den byggnad som ska repareras och de som använder den sätter upp de centrala villkoren för projektet. Även för små reparationssåtgärder är det skäl att kontrollera tillståndsplikten med byggnadstillsynsmyndigheten eller husbolagets disponent.

Publicerad 16-09-2013 kl. 16.50, uppdaterad 21-10-2020 kl. 8.07
Utgivare: