Stöd för boende

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Stöden för boende kan delas in i direkta stöd, konsumtionsstöd och stöd för bostadsproduktion.

Asuminen_mummo_SSivonen.jpg
Saara Sivonen, Miljöförvaltningens bildbank

Direkta stöd

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftningen om bostadsbidrag och dess allmänna planering, styrning och tillsyn.  Det allmänna bostadsbidraget är till för att hjälpa hushåll med låga inkomster att minska sina boendeutgifter. Allmänt bostadsbidrag kan ges till boende i hyres- eller ägarbostäder precis som bostadsbidraget för pensionstagare, som betalas till pensionstagare som bor ensamma eller med make eller maka,

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för bostadstillägg för studerande. Den studerandes boendeform och familjeförhållanden avgör om han eller hon får bostadstillägg eller omfattas av det allmänna bostadsbidraget.

Konsumtionsstöd

Ränteavdrag för bostadslån liksom stöd enligt systemet med bostadssparpremier är olika former av konsumtionsstöd.

Stöd för bostadsproduktion

Staten stöder boendet även genom stöd för bostadsproduktion i form av räntestödslån och bidrag.

Hyresbostäder:

Det finns ungefär 800 000 hyresbostäder i Finland, varav hälften har finansierats av staten genom aravalån eller räntestödslån. Staten stöder fortfarande nybyggnation av hyres- eller bostadsrätthus med hjälp av räntestödslån som beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Riksdagen fattar årligen beslut om beloppen och prioriteringsområdena för belåningen. Därefter fastställer statsrådet i dispositionsplanen de regionala och övriga bruksprinciperna för belåningen.

Ägarbostäder:

Staten stöder ägarbostäder genom att gå i borgen för privatpersoners bostadslån och bevilja räntestöd för köp av ägarbostäder. ARA kan godkänna räntestödslån för nyproduktion och ombyggnad av bostäder samt bostadsköp. 

Bostadsrättslägenheter:

Bostadsrättslägenheter som producerats med statligt stöd ägs av kommuner, allmännyttiga samfund och bostadsrättsföreningar.

Ombyggnad:

Staten stöder ombyggnadsprojekt genom räntestöd. Räntestödslån beviljas för ombyggnad av hyreshus, bostadsrättshus och bostadsaktiebolagshus.

Understöd:

Ur de statliga medlen beviljas reparations- och energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter beträffande boende och byggande samt investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov för att förbättra boendeförhållandena för olika befolkningsgrupper. Beroende på typen av understöd beviljas understödet av kommunen, ARA eller Statskontoret.

Därtill beviljas understöd för byggande av infrastruktur i nya bostadsområden, kostnader för rivning av aravahyreshus, utveckling av bostadsområden och boenderådgivning.

Publicerad 17-09-2013 kl. 10.05, uppdaterad 16-07-2015 kl. 15.10
Utgivare: