Iakttagandet av internationella standarder för informationshantering inom fastighets- och byggbranschen skulle medföra en inbesparing på 300 miljoner euro per år

Pressmeddelande 30-04-2018 kl. 14.44

Iakttagandet av internationella standarder för informationshantering skulle förbättra fastighets- och byggbranschens lönsamhet betydligt. Samtidigt kunde det öka samarbetet mellan organisationer. Med hjälp av projektet RASTI som startats av KIRA-digi bygger miljöministeriet nu upp en strategi för att införa internationella standarder.

Målet med projektet RASTI är att effektivera informationshanteringen inom Finlands byggda miljö med upp till 50 procent. På lång sikt skulle detta medföra en kostnadsinbesparing på 300 miljoner euro per år*. För närvarande finns det flera internationella och lokala standarder som hänför sig till informationshantering och utmaningen för fastighets- och byggbranschens aktörer är att välja de lämpligaste av de överlappande standarderna.

”I oklara fall uppstår det lätt organisationsvisa lösningar. Då man inom branschen iakttar olika standarder försvåras samarbetet mellan organisationerna vilket för sin del försämrar produktiviteten. Iakttagandet av internationella standarder stärker också de finländska företagens internationaliseringsmöjligheter”, säger digitaliseringschefen för KIRA-digi Teemu Lehtinen.

Projektet RASTI pågår drygt tre månader och det ska genomföras av en expertgrupp inom ett företagskonsortium som buildingSMART Finland har samlat ihop.

Projektet ska komma med ett förslag till en enhetlig användning av internationella standarder inom fastighets- och byggbranschen. Dessutom bygger projektet upp en strategi för hur man ska nå målbilden före 2030. Samtidigt hjälper projektet branschens aktörer att inse vikten av en gemensam informationshantering och att förbinda sig till att genomföra strategin.

I takt med digitaliseringen blir också strategiprocessen snabbare

Projektgruppen består av nyckelpersoner inom datamodellering och experter på standardisering som deltar i buildingSMART Finlands verksamhet. Gruppen kallar in representanter från staten, kommunerna, städerna, organisationer och företag att delta i arbetet. Geowise Oy ansvarar för genomförandet av projektet under ledning av Juha Saarentaus.

"Tidsplanen för strategiarbetet är mycket stram. Digitaliseringen framskrider med fart och därför måste vi snabbt slå fast målet och riktningen för införandet av internationella standarder”, säger Saarentaus.

Projektet hänför sig till hela helheten av informationshantering inom den byggda miljön. Projektets resultat behandlas förutom i samband med KIRA-digi även i samband med projektet för ett elektroniskt bostadsaktieregister (ASREK) och projektet för Gemensam informationsförvaltning (YTI). Samtidigt hänför sig projektet till en mer omfattande helhet av interoperabilitet.

Resultaten för projektet, som startat i april 2018, offentliggörs vid evenemanget World Summit on Digital Built Environment WDBE 2018 som ordnas i Helsingfors den 11–12 september.

* Den årliga investeringsvolymen för den byggda miljön (= värdet på byggnadsproduktionen) var 33,7 miljarder euro 2017. I den ingår nybyggnad och ombyggnad, investeringar i infrastruktur och underhåll. Av detta uppgår kostnaden för informationshantering till uppskattningsvis 2 procent, alltså 660 miljoner. Målet är att spara 50 procent av detta, dvs. cirka 300 miljoner euro per år.

Läs mer

Mer information

Ansvarig för konsortiet: Juha Saarentaus, Geowise Oy, juha.saarentaus@geowise.fi

Interoperabiliteten för den byggda miljöns informationsområde: Juha-Pekka Maijala, överingenjör, miljöministeriet, 0295 250 173, juha-pekka.maijala@ym.fi

KIRA-digi: Teemu Lehtinen, digitaliseringschef, Bygginformationsstiftelsen RTS, tfn 040 456 6108, teemu.lehtinen@kiradigi.fi

 

Projektet KIRA-digi (2016-2018) ingår i regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster och bidrar också till spetsprojektet för smidigare författningar. För projektet svarar miljöministeriet. De övriga 14 deltagande instanserna är Arkitektbyråernas förbund ATL rf, Finlands fastighetsmäklareförbund rf, Fastighetsarbetsgivarna rf, Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf, Byggnadsindustrin RT rf, Bygginformationsstiftelsen RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund SAFA ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry och Talotekniikkateollisuus ry samt miljöministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Åbo fastighetsaffärsverk, Esbo stad, Finlands Kommunförbund, Finlands miljöcentral och Museiverket.


Utgivare: