Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen

Pressmeddelande 02-07-2020 kl. 13.52

Statsrådet har höjt bevillningsfullmakten för räntesubventionerad bostadsproduktion med 340 miljoner euro. Efter höjningen kan man i år godkänna att sammanlagt högst 1 750 miljoner euro ur Statens bostadsfond (ARA) används som stöd för räntestödslån.

ARA godkänner räntestödslån för byggande, ombyggnad och anskaffning av hyres-, bostadsrätts- och delägarhus för objekt som kommunerna förordar. Räntestödslån är ett lån som beviljas av en bank eller något annat finansinstitut och som har fyllnadsborgen av staten och där staten betalar en del av räntan, om låntagarens bassjälvriskandel överskrids.

Att fullmakten ökades med 340 miljoner euro till följd av den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 motiverades med en förändrad bild av konjunkturutvecklingen inom bostadsbyggandet. Mängden statligt understödd nyproduktion och antalet lånebeslut har ökat kraftigt under början av året, och coronakrisen har ytterligare ökat intresset för statligt understödd produktion.

Genom att öka fullmakten att godkänna räntestödslån strävar man efter att säkerställa att man också under coronakrisens akuta fas planerar och startar nya bostadsprojekt – särskilt för hyres- och bostadsrättsbostäder – som jämnar ut de försämrade utsikterna inom byggbranschen och stöder sysselsättningen. Tilläggsfullmakten beräknas kunna användas för att stödja byggandet av över 2 000 nya bostäder.

Den fullmaktsfördelning enligt lånetyp som ingår i den gällande dispositionsplanen ändras dock inte. Tilläggsfullmakten kan flexibelt användas för de typer av lån som snabbt kan aktiveras och som påverkar sysselsättningen inom byggbranschen.

Mer information

Jorma Pietiläinen, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 228, jorma.pietilainen@ym.fi

Jarmo Lindén, direktör, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), tfn 0295 250 808, jarmo.linden@ara.fi


Utgivare: