Tillstånd att skada, störa, fånga eller döda fridlysta arter

Alla vilt levande däggdjur och fåglar som förekommer naturligt i Finland är med stöd av 38 § i naturskyddslagen fridlysta, med undantag för vilt och icke fredade djur enligt 5 § i jaktlagen. Om fridlysning av dessa arter stadgas i jaktlagen. De övriga djurarter som med stöd av naturvårdslagen är fridlysta räknas upp i naturvårdsförordningens bilaga 2. De fridlysta växtarterna finns listade i bilagorna 3a–3c i samma förordning.

Det är förbjudet att avsiktligt döda eller fånga fridlysta djur, likaså att ta, flytta eller skada deras bon, ägg eller avkomma i andra utvecklingsstadier. Att avsiktligt störa djuren är likaså förbjudet. Fridlysta fåglars märkta boträd samt boträd som regelbundet används av stora rovfåglar är fridlysta. Att plocka en fridlyst växt eller en del av den är förbjudet, likaså att på annat sätt förstöra den.

De här fridlysningsbestämmelserna hindrar dig ändå inte att använda ett område för jord- och skogsbruk, att bygga på det eller att utnyttja en byggnad eller en anläggning som finns där. Men då måste du vinnlägga dig om att undvika att skada eller störa de fridlysta arterna, förutsatt att det utan avsevärda extrakostnader är möjligt. Ovanstående gäller inte skyddade fåglar eller arter som förtecknas i bilaga IV till habitatdirektivet.

Tillstånd till innehav av de växt- och djurarter, som nämns i bilaga IV i habitatdirektivet och de vilt levande fågelarter som förekommer naturligt inom EU, kan beviljas endast enligt de strikt definierade grunder som anges i artikel 16 (1) i habitatdirektivet och artikel 9 i fågeldirektivet.

Ansökan om undantagstillstånd

Om din ansökan om undantagstillstånd gäller störning, fångst eller dödande av fåglar behandlas den av NTM-centralen i Egentliga Finland. Du kan använda den elektroniska ansökan nedan eller lämna in en fritt formulerad ansökan till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Guider:

Om din ansökan om undantagstillstånd gäller växter eller andra djur än fåglar, behandlas den av den regionala ELY-centralen, inom vilkens verksamhetsområde du planerar utföra åtgärderna. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid den regionala ELY-centralen.

Undantagstillstånd gällande växter och andra djur än fåglar som berör hela landet behandlas av miljöministeriet. Fritt formulerad ansökan lämnas in till miljöministeriets registratur.

Undantaget vilt (villebråd) och icke-fridlysta djur som avses i 5 § i jaktlagen. Tillstånd för dessa arter beviljas av Finlands viltcentral.

Om det är fråga om import eller export, försäljning eller byteshandel o.s.v., behöver man erhålla ett skilt tillstånd för detta.

Publicerad 27-03-2018 kl. 12.48, uppdaterad 26-09-2022 kl. 10.01
Utgivare: