Tillsyn över vattentillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna övervakar att tillstånd som beviljats i enlighet med och utifrån vattenlagen samt tillståndsbestämmelserna iakttas.

De enskilda, kortvariga övervakningsobjekten omfattar till exempel

  • muddrings- och slåtterprojekt
  • dikningar
  • mindre vattenhushållningsprojekt

De tillfälliga övervakningsobjekten omfattar till exempel

  • ett byggprojekt som orsakar begränsade konsekvenser för ett vattendrag eller användningen av detta
  • utfyllnad av ett vattenområde
  • permanent förändring av medelvattennivån

Övervakningsobjekten av permanent karaktär omfattar till exempel

  • reglering
  • utnyttjande av vattenkraft
  • vattentäkt

Ofta ska innehavaren av ett vattentillstånd följa upp konsekvenserna av sin verksamhet för ett vattendrag. I tillståndet fastställs detaljerna för uppföljningen. Uppföljningen kan vara av permanent eller tillfällig karaktär beroende på konsekvensernas varaktighet. Tillståndsinnehavarna rapporterar resultatet till ELY-centralen som även har rätt att genomföra övervakningsinspektioner.

I tillstånd som påverkar vattennivån fastställs en plats där de vattennivåer som avses i tillståndsvillkoren mäts. Uppföljningen av vattennivån är oftast automatiserad, och resultaten läggs fram på sidorna Vattensituation och prognoser samt Hydrologiska observationer.

Konstruktioner i anslutning till vattenstillstånden samt ansvaret för underhåll och lagenlig användning av dessa är ofta permanenta.

Publicerad 23-09-2013 kl. 14.58, uppdaterad 07-08-2019 kl. 10.39
Utgivare: