Ansökan om tillstånd

Om du ansöker om ett miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd eller marktäktstillstånd och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillståndsförfarandena av den myndighet som behandlar miljö-, vattenhushållnings- eller marktäktstillståndet.

Från och med den 1 januari 2020 ska ansökan i första hand lämnas in elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst. På myndighetens begäran ska ansökningshandlingarna dessutom lämnas in på papper, om det behövs för handläggningen av ärendet.

Fysiska personer kan fortfarande lämna in tillståndsansökan och tillhörande bilagor i pappersform.

Ansökan

Tillståndsansökan skall innehålla en ansökningsskrift som innehåller de utredningar som förordningen om vattenhushållningen kräver. I ansökningen skall det anges på vilken grund sökanden är berättigad att ansöka om tillstånd. Sökandens namn och adress samt en eventuell kontaktpersons namn och kontaktuppgifter skall framgå av ansökningen.

I ansökan skall ingå en detaljerad presentation av alla anläggningar, övriga arbeten och åtgärder som ingår i projektet. Dessa omständigheter skall också framgå av en plankarta, utarbetad i ändamålsenlig skala, som skall bifogas till ansökan. Av ritningarna över planerade anläggningar och anordningar skall framgå konstruktionernas huvuddimensionering samt de uppgifter som behövs för bedömningen av anläggningarnas och anordningarnas verkningar på vattendraget eller nyttjandet av vattnet.

I ansökan skall sådana uppgifter läggas fram som är behövliga vid bedömningen av de rättsliga förutsättningarna för projektet, projektets inverkan på vatten- och naturförhållandena och på nyttjandet av vattendraget samt vid bedömningen av de skador och olägenheter som projektet medför. Till ansökan skall bifogas en skadeberäkning för varje lägenhet, ägare och person. Till ansökningen skall bifogas ett kort sammandrag av projektet och dess verkningar.

Ansökan bör vara klar och strukturerad. Den som utarbetar ansökan skall ha tillräcklig kunskap för att utarbeta ansökan. En redogörelse om projektet skall utarbetas, med behövliga kartor och ritningar samt eventuella särskilda utredningar, såsom till exempel en fiskeriutredning, som bilagor. I beskrivningen bör man likväl klargöra väsentliga uppgifter om de särskilda utredningarna och undersökningarna.

Anvisningar för att ansöka om vattentillstånd för småbyggnadsprojekt i dessa länkar.

Om ansökan gäller beviljande av tillstånd för ett projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, skall en konsekvensbeskrivning enligt nämnda lag fogas till ansökningshandlingarna.

Om det är sannolikt att ett projekt väsentligt minskar de naturvärden man har för avsikt att skydda i ett område som hör till Natura 2000 -nätverket, ska ifrågavarande konsekvenser bedömas i planen enligt Naturvårdslagen.

Publicerad 03-09-2020 kl. 16.30, uppdaterad 04-09-2020 kl. 9.42