Besvär över tillstånd

I ett beslut som regionförvaltningsverket (RFV) har meddelat med stöd av vattenlagen kan ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.      

Besvär får anföras av:

  1. en part,
  2. en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder,
  3. den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder,
  4. den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten,
  5. andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet, och
  6. Sametinget inom samernas hembygdsområde när verkningarna kan påverka samernas rättigheter som urfolk.

I slutet av beslutet finns anvisningar för hur man skall gå till väga när besvär anförs. Den besvärstid som nämns i beslutet skall ovillkorligen iakttas. Besvärsskriften sänds till den myndighet som har fattat beslutet.

 De personer och myndigheter som berörs av ärendet blir informerade om besvären. De kan avge bemötande på besvären. Besvärsskriften, bemötandena och allt material som hör till  behandlingen av ärendet sänds till Vasa förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen ger beslut efter att ha behandlat ärendet.

Den som är missnöjd med Vasa förvaltningsdomstols beslut kan ytterligare söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Ändring får sökas hos HFD endast om besvärstillstånd har beviljats.

Publicerad 29-07-2013 kl. 14.10, uppdaterad 07-05-2020 kl. 8.43