Beslutsfattandet för tillstånd enligt vattenlagen

När ärendet har blivit tillräckligt utrett och det har informerats om ärendet börjar regionförvaltningsverket med arbetet att bereda beslutet.

Beslutet meddelas utgående från föredragandens beslutsförslag. Mindre vattentillståndsfrågor kan avgöras av en person. Beroende på ärendets natur och omfattning kan de som avgör ärendet också vara flera. Vid valet av föredragande och de som avgör tar man hänsyn till att de har just den sakkunskap som det aktuella ärendet kräver.

Avgörandet sker med stöd av vad det står i lagstiftningen. För att tillstånd skall beviljas förutsätts det i allmänhet att nyttan av projektet är större än olägenheterna.

Beslutet utfärdas skriftligt. I det refereras ärendet och sakägarnas yrkanden. Utöver avgörandet läggs också grunderna för avgörandet fram. När tillstånd beviljas för ett projekt utfärdas samtidigt föreskrifter för hur projektet skall genomföras.  I beslutet bemöts framförda yrkanden.

Till beslutet fogas en besvärsanvisning. Av den framgår det hur beslutet kan överklagas om man inte är nöjd med det.

Beslutet är en offentlig handling.  Kopior av beslutet kan mot avgift beställas från registratorskontoret vid det ämbetsverk där beslutet har fattats. Regionförvaltningsverken publicerar besluten på sin Internetsida.

Publicerad 30-07-2013 kl. 14.43, uppdaterad 17-10-2019 kl. 15.12