Behövs det tillstånd enligt vattenlagen?

För verksamhet som förändrar vattendraget och grundvattenförhållanden behövs det ofta tillstånd enligt vattenlagen.

Vattenlagen är en lag som gäller nyttjande av vatten. Nyttjande av vatten innebär all sådan verksamhet som riktar sig till vattenområden och grundvatten. Med miljöskyddslagen regleras verksamhet som medför att miljön förstörs. Miljöskyddslagen är en allmänlag som skall förebygga förstörelse, och innehåller stadgar om skyddande av marken, luften och vattnet. Om det behövs tillstånd enligt båda lagarna räcker det med en ansökan och för projektet beviljas då ett tillstånd.

Behovet av tillstånd (vattentillstånd) beror på huruvida förändringar i vattendraget, grundvattnet eller vattenmiljön kränker den allmänna eller privata förmånen. I vattenlagen uppräknas projekt som det alltid skall ansökas om tillstånd för, till exempel för muddring när mängden muddermassa överstiger 500 m3, för uttag av vatten för vattenverk, för uttag av grundvatten när mängden vatten överstiger 250 m3 /dygn,  uppförande av en bro över en farled eller anläggande av en vatten- eller någon annan ledning under en farled.

Om det råder oklarhet om det behövs tillstånd, är det tillrådligt att ta kontakt med tillsynsmyndigheten för miljöskyddet, dvs. regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) eller den kommunala miljövårdsmyndigheten. Av dem får man information ifall tillstånd behövs och ansökningsprocessen.

Också sommarstugeägaren behöver tillstånd

Det är inte bara för stora åtgärder tillstånd förutsätts. Det kan krävas tillstånd eller anmälan enligt vattenlagen för många till synes små projekt man genomför på stranden därhemma eller vid stugan.
Om det råder oklarhet om det behövs tillstånd, är det tillrådligt att ta kontakt med tillsynsmyndigheten för miljöskyddet, dvs. regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) eller den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Information åt medborgaren om viktiga vattentillstånd som muddring, dikning, brygga, placering av värmebrunnar, placering av rörsystemet för en jordvärmeanläggning, tagande av vatten, en bro.

Information om vattenlagen

I publikationen från Miljöministeriet, miljöministeriets rapporter Uudistunut vesilaki 2011-serien, tillhandahålls information bl.a. om vattentagning, dikning, permanent ändring i medelsnitssvattennivån, reglering, nyttjande av vattenkraft, timmerflottning, farleder och frågor gällande andra trafikområden.

Publikationen är i första hand ämnad som guide för myndigheter som tillämpar vattenlagen, alltså för regionförvaltningsverken (RFV), närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) och kommunerna då de lär sig använda den nya lagen. Även andra som har att göra med vattenlagen i sitt arbete inom vattenhushållningsprojekt kan ha nytta av publikationen.

 

Publicerad 29-07-2013 kl. 12.04, uppdaterad 17-10-2019 kl. 15.14