Tillstånd enligt vattenlagen d.v.s. vattentillstånd

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Vattenlagen reglerar tillståndsärenden i vattenhushållningsprojekt. Till dem räknas till exempel uppförande av en brygga eller en bro, anläggande av en vattenledning eller en kabel över eller under en kungsådra, byggande av en damm, tillgodogörande av vattenkraft, farleder och andra områden för samfärdsel i vatten, virkesflottning, dikning,  vattenreglering samt uttag av vatten.

Ärenden som gäller förorening av vattendrag behandlas med stöd av miljöskyddslagen.

Om du ansöker om ett miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd eller marktäktstillstånd och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillståndsförfarandena av den myndighet som behandlar miljö-, vattenhushållnings- eller marktäktstillståndet.

Skeden i tillståndsbehandlingen

Ansökan görs till det regionförvaltningsverk inom vars område projektet avses genomföras.

Regionförvaltningsverket informerar om ansökan i allmänhet genom en kungörelse. Myndigheterna avger yttrande utgående från ansökan. Sakägare får framställa anmärkningar och invånare på det område som påverkas av projektet kan framföra åsikter i ärendet.

Efter att regionförvaltningsverket har hört den sökande gällande yttrandena och anmärkningarna meddelar regionförvaltningsverket beslut i ärendet.

Besvär över beslutet kan anföras hos Vasa förvaltningsdomstol och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen. Ändring får sökas hos HFD endast om besvärstillstånd har beviljats.

En avgift tas ut av sökanden för behandlingen av tillståndsansökan.

Skedena i tillståndshandläggningen som diagram:

 

Lupamenettely_SV80.jpg

Publicerad 18-12-2020 kl. 16.32, uppdaterad 18-12-2020 kl. 16.32