Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden

Genom lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden har miljölagstiftningen reviderats så att den som ansöker om tillstånd elektroniskt på en gång kan lämna in flera tillståndsansökningar för behandling enligt principen om ett enda serviceställe. Lagen träder i kraft den 1 september 2020 och syftar till att göra det smidigare och snabbare för sökanden att uträtta tillståndsärenden.

För att behandlingen ska kunna samordnas krävs det att sökanden ansöker om tillstånd enligt miljöskyddslagen, vattenlagen eller marktäktslagen. Sökanden kan be handläggaren av ovannämnt tillstånd (regionförvaltningsverket eller miljövårdsmyndigheten) samordning av tillstånden för sitt projekt, om sökanden dessutom ansöker om undantagstillstånd enligt naturvårdslagen eller tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen, gruvlagen eller lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Tillstånd kan fortfarande också sökas separat.

I projekt som ska samordnas samordnar regionförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten i egenskap av en så kallad samordnande myndighet samarbetet mellan sökanden och de myndigheter som deltar i tillståndsprocessen, så att de olika handläggningsfaserna i tillståndsförfarandena kan samordnas tidsmässigt och alltid om möjligt skötas på en gång.

En figur som beskriver olika samtidiga faser när ansökningarna behandlas genom samordning.
 
Publicerad 08-07-2020 kl. 10.27, uppdaterad 05-08-2020 kl. 16.39
Ämne:
Utgivare: