Verksamhet där organiska lösningsmedel används

Syftet med statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel (64/2015) är att minska de s.k. VOC-utsläppen (Volatile Organic Compounds). De är skadliga för hälsan och förorsakar förhöjda halter av marknära ozon.

Enligt bilaga 2 till miljöskyddslagen (527/2014) bör följande verksamheter där det används organiska lösningsmedel anmälas för registrering till datasystemet för miljövårdsinformation:

 • ursprunglig fordonslackering både i produktionsanläggningar och utanför dem, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är högst 50 ton per år;
 • annan ytrengöring än rengöring med organiska lösningsmedel som innehåller ämnen eller blandningar som är försedda med faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 2 och högst 50 ton per år;
 • annan beläggning än beläggning av träytor, inklusive beläggning av metall, plast, textil, väv, folie och papper, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 50 ton per år;
 • beläggning av lindningstråd, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 50 ton per år;
 • skotillverkning, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 50 ton per år;
 • trä- och plastlaminering, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 50 ton per år;
 • limning, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 50 ton per år;
 • beläggning av träytor, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 10 och högst 50 ton per år;
 • läderbeläggning, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 10 och högst 50 ton per år;
 • rulloffset med heatsetfärg, djuptryck av publikationer, andra djuptryck, flexografi, rotationsscreentryck, inklusive rotationsscreentryck på textil och papp, laminering eller lackering, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 10 och högst 50 ton per år;
 • förädling av gummi, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 10 och högst 50 ton per år;
 • utvinning av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och raffinering av vegetabiliska oljor, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 10 och högst 50 ton per år;
 • kemisk tvättinrättning, om det vid verksamheten används utrustning och system som är avsedda för verksamhet vid tvättinrättningar och som inte ger upphov till utsläpp till luften eller vatten, och det avfall som uppkommer vid verksamheten överlämnas för avfallshantering i enlighet med 29 § i avfallslagen.

Om den årliga förbrukningen av organiska lösningsmedel är större än ovan måste man ansöka om miljötillstånd för verksamheten. Också för en sådan verksamhet, där det används ämnen eller blandningar som är försedda med faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F för rengöring av ytor och förbrukningen av lösningsmedel överstiger 1 ton per år, måste man ansöka om miljötillstånd. Då behöver man inte göra någon separat anmälan till datasystemet för miljövårdsinformation.

Anmälan görs på en blankett som finns på länken nedan. Anmälan kan också göras fritt formulerat så att alla uppgifter som begärs på blanketten framgår av anmälan.

Anmälningsblankett och instruktioner

Publicerad 14-08-2013 kl. 15.38, uppdaterad 22-10-2020 kl. 16.13