Tillsyn över miljötillstånd

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

En verksamhet som fordrar ett miljötillstånd övervakas under hela dess livscykel. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna svarar för övervakningen. De följer upp att tillståndsbestämmelserna, till exempel utsläppsgränserna, iakttas.

En tillsynsplan styr verksamheten

NTM-centralerna gör varje år upp en plan för tillsyn över miljötillstånden. I denna beskrivs områdets särdrag och tillsynsbehoven samt resurserna och målen för tillsynen. Planen innehåller också ledningens utvärdering av hur målen för tillsynen uppnåtts föregående år samt en beskrivning av samarbetet i anslutning till den regionala tillsynen.

Även kommunerna är skyldiga att sammanställa en tillsynsplan och ett tillsynsprogram för tillstånden som de övervakar.

I det årliga tillsynsprogrammet ingår en förteckning över de periodiska inspektioner av miljötillståndspliktig verksamhet som ska genomföras under året. De periodiska inspektionerna är avgiftsbelagda.

Anläggningarna rapporterar till de tillsynsansvariga

Anläggningarna ska regelbundet rapportera om anläggningarnas utsläpp och verksamhet. Om det uppstår störningar eller en exceptionell situation vid anläggningen och om gränsvärdena för utsläpp överskrids så att situationen medför en omedelbar och uppenbar risk för miljöföroreningar, är anläggningen skyldig att omedelbart informera tillsynsmyndigheten om detta.

Tillsynsinspektioner genomförs i enlighet med tillsynsklassen

Regelbundna inspektioner genomförs vid samtliga anläggningar. De anläggningar som NTM-centralerna övervakar har indelats i fyra tillsynsklasser utifrån den nödvändiga inspektionsfrekvensen.

  • tillsynsklass 1. inspektion minst en gång om året
  • tillsynsklass 2. inspektion minst vartannat år
  • tillsynsklass 3. inspektion minst vart tredje år
  • tillsynsklass 4. urvalsbaserad periodisk inspektion, dock minst en gång per 5–10 år

Inspektionsbesök görs även med anledning av anmälningar från medborgare och i störningssituationer. Om varje inspektionsbesök utarbetas en inspektionsrapport.

Vid inspektionerna utreds till exempel huruvida utsläppen har följts upp i enlighet med tillståndsbestämmelserna. Om gränsvärdena för utsläppen inte fastställs i tillståndet, fokuserar inspektionen på att utreda om anläggningen drivs på det sätt som avses i tillståndet och om skyldigheterna enligt tillståndet uppfylls.Dessutom kontrolleras om det finns planer på att vid anläggningen vidta åtgärder som kan förutsätta att tillståndet ändras eller att anläggningen ansöker om ett nytt tillstånd.

Uppgifter om utsläppen samt inspektionsrapporterna får man vid begäran från NTM-centralen.

Miljöministeriet utvecklar och styr

Miljöministeriet utvecklar tillsynen över miljötillstånd och utfärdar anvisningar i anslutning till dessa.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 19-07-2022 kl. 16.40, uppdaterad 19-07-2022 kl. 16.39
Utgivare: