Hur ansöker man om miljötillstånd - instruktioner och blanketter

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Om du ansöker om ett miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd eller marktäktstillstånd och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillståndsförfarandena av den myndighet som behandlar miljö-, vattenhushållnings- eller marktäktstillståndet.

Från och med den 1 januari 2020 ska ansökan i första hand lämnas in elektroniskt. På myndighetens begäran ska ansökningshandlingarna dessutom lämnas in på papper, om det behövs för handläggningen av ärendet.

Fysiska personer kan fortfarande lämna in tillståndsansökan och tillhörande bilagor i pappersform.

För behandlingen av ärendet ska behövliga utredningar fogas till ansökan enligt vad som bestäms i miljöskyddsförordningen (MSF). Man kan vid behov på förhand rådgöra om utredningarna med den myndighet som beviljar tillståndet. Enligt miljöskyddslagen (MSL) ska den som upprättar ansökan ha tillräcklig sakkunskap. Man kan även anlita en utomstående sakkunnig för att upprätta ansökan.

Behandlingen av tillståndsansökan underlättas om

  • man överlägger med tillståndsmyndigheten på förhand
  • ansökan lämnas in i god tid innan verksamheten inleds (allt från flera månader till ett år, beroende på myndighet) samt av att
  • ansökan jämte bilagor är klar och så fullständig som möjligt.

Behandlingen av tillståndsansökan försvåras om

  • ansökan lämnas in för sent
  • ansökan är oklar och/eller ofullständig
  • bilagorna är oklara och/eller ofullständiga.

Tillstånd som söks hos den statliga tillståndsmyndigheten

När du ansöker om miljötillstånd hos den statliga tillståndsmyndigheten rekommenderar vi att du i första hand lämnar in ansökan via regionförvaltningens e-tjänst. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du sända in ansökan till regionförvaltningsverket per e-post. Skicka då ansökningshandlingarna till regionförvaltningsverkets registratorskontor eller, om ärendet ska handläggas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, till registratorskontoret inom ansvarsområdet för miljötillstånd. 

Fysiska personer kan fortfarande vid behov lämna in tillståndsansökan och tillhörande bilagor i pappersform till regionförvaltningsverkets registratorskontor eller, om ärendet ska handläggas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, till registratorskontoret inom ansvarsområdet för miljötillstånd.

Använd i den mån det är möjligt de blanketter som finns längre ner på sidan.

Tillstånd som söks hos den kommunala miljövårdsmyndigheten

Statsrådets förordning om miljöskydd innehåller bestämmelser om innehållet i ansökan om miljötillstånd. Ansökan kan formuleras fritt i enlighet med 3–7 § i miljöskyddsförordningen eller med hjälp av en blankett (länk finns i tabellen nedan) och tillhörande anvisning. OBS! Vissa blanketter och anvisningar har ännu inte uppdaterats så att de överensstämmer med den nya miljöskyddslagen.
 

Allmän blankett för ansökan om miljötillstånd

Ifyllnadsanvisning
6010 allmän miljötillståndsansökan (Word) 

6010 anvisningar (Word) 
Uppskattning av energieffektiviteten
(bilaga till ansökan om miljötillstånd)
6010a effektivitet (Word)
 
Kemikalieuppgifter till ansökan om miljötillstånd
 
Kemikalieuppgifter i miljötillstånd - anvisning för verksamhetsutövare (pdf)
Parterna
(bilaga till ansökan om miljötillstånd)
6010c parterna (Word)
6010c parterna (Excel)

Blankett för ansökan om miljötillstånd för pannanläggningar


Ifyllnadsanvisning

6012 panna (Word)


6012 instruktioner (Word)

Bilageblankett för ansökan om miljötillstånd för pannanläggningar

Ifyllnadsanvisning
6012a panna (Word)


6012a instruktioner (Word)

Blankett för ansökan om miljötillstånd för djurstallar

Bilagor


 

 

 

Ifyllnadsanvisning

6022 djurstall (Word)

6022 bilaga 7.1 nöt och häst (Word)
6022 bilaga 7.1 fjäderfä (Word)
6022 bilaga 7.1 svin (Word)
6022 bilaga 8.2 flytgödselbehållare (Word)
6022 bilaga 8.3 gödselstäder (Word)
6022 bilaga 13 bränslecistern (Word)
6022 bilaga 14 kemikalier (Word)

6022 anvisningar (Word)
Kort kemikalienanvisning (Word)

Blankett för ansökan om miljötillstånd för pälsfarmer


Bilagor 

 

 

Ifyllnadsanvisning

6023 pälsdjursfarm (Word)

6023 bilaga 7 djurantal (Word)
6023 bilaga 8 skugghus (Word)
6023 bilaga 9 gödselstäder (Word)
6023 bilaga 12 avloppsvatten (Word)
6023 bilaga 13 bränslecistern (Word)

6023 anvisningar (Word)
Kort kemikalienanvisning (Word)

Blankett för ansökan om miljö- och vattenhushållningstillstånd för fiskodling

Ifyllnadsanvisning
6024 fisk (Word)


6024 anvisningar (Word)
Kort kemikalienanvisning (Word)

Blankett för ansökan om miljötillstånd för stenbrott och stenkrossar

Ifyllnadsanvisning

6036 stenbrott och stenkrossar (Word)

6036 anvisningar (Word)

Blankett för ansökan om gemensam behandling av marktäktstillstånd och miljötillstånd

Ifyllnadsanvisning

6051 marktäkts- och miljötillstånd (Word)

6051 anvisningar (Word)

Blankett för ansökan om miljötillstånd för skjutbanor

Ifyllnadsanvisning

6037 skjutbana (Word)

6037 anvisningar (Word)

 

Översyn av tillstånd på grund av BAT-slutsatser (MSL 80 och 81 §)

BAT-utredningsblankett för intensiv uppfödning av fjäderfä eller grisar

Allmänna anvisningar

Anvisningar för verksamhetsutövaren

6022a BAT-utredningsblankett (Word)

6022a allmän anvisning (Word)

6022a anvisningar för verksamhetsutövaren (Word)

Beredskapsplan - anvisningar för verksamhetsutövaren (MSL 15 §)

Beredskapsplan - anvisningar

Publicerad 19-07-2022 kl. 15.12, uppdaterad 01-12-2022 kl. 13.39