Beslutsfattandet

Tillståndsmyndigheten börjar bereda beslutet när man har fått tillräckligt med uppgifter om ärendet och har informerat om ärendet.

Beslutsfattandet i regionförvaltningverken sker utgående från föredragandens beslutsförslag. Beroende på ärendets natur och omfattning kan personerna även vara flera till antalet. Vid valet av handläggare och avgörare tar man hänsyn till att personerna har just den sakkunskap som det aktuella ärendet kräver. I kommunen avgörs ärendet av nämnden eller tjänsteinnehavaren.

Avgörandet sker utgående från vad som föreskrivs i lagstiftningen. För att tillstånd skall kunna beviljas krävs det enligt miljöskyddslagen att verksamheten inte medför olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljön eller risk för sådan. Om dessa olägenheter inte kan hindras ens genom att ställa tillståndsbestämmelser, beviljas inte något tillstånd.

Beslutet meddelas skriftligt. I det refereras ärendet och sakägarnas yrkanden. Utöver avgörandet läggs också grunderna för avgörandet fram. När tillstånd beviljas för ett projekt utfärdas samtidigt föreskrifter för hur projektet skall genomföras. I beslutet bemöts krav som ställts.

Till beslutet fogas en besvärsansvisning. Av den framgår det hur beslutet kan överklagas om man inte är nöjd med det. Besvärstiden, som är 30 dagar, skall iakttas.

Beslutet är en offentlig handling. Regionförvaltningsverken och flera kommuner publicerar besluten på sina internetsidor. Mot en kopieringsavgift kan även kopior av beslutet beställas från registratorskontoret vid det ämbetsverk där beslutet har fattats.

Publicerad 22-05-2013 kl. 15.37, uppdaterad 08-04-2021 kl. 16.15