Miljötillstånd

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön behövs det tillstånd enligt miljöskyddslagen. Sådana verksamheter är till exempel skogs- och metallindustri, kemisk industri, energiproduktion, stora djurstallar och fiskodling.

I miljötillståndet kan bland annat föreskrifter om verksamhetens omfattning, om utsläppen och om minskningen av utsläpp utfärdas. En förutsättning för att tillstånd skall kunna beviljas är bland annat att verksamheten inte får medföra olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljön eller risk för sådan.

Om du ansöker om ett miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd eller marktäktstillstånd och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillståndsförfarandena av den myndighet som behandlar miljö-, vattenhushållnings- eller marktäktstillståndet.

Skeden i tillståndsbehandlingen

Ansökan om miljötillstånd görs till den tillståndsmyndighet som anges i miljöskyddslagen eller miljöskyddsförordningen, dvs. till regionalförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Miljötillståndsmyndigheten informerar om ansökan genom en kungörelse. Myndigheterna lämnar yttrande om ansökan. Sakägarna får framföra anmärkningar och andra parter kan framföra sina åsikter i ärendet.

Efter att tillståndsmyndigheten har hört den sökande beträffande yttrandena och anmärkningarna gör det ett avgörande i ärendet.

Besvär över tillståndsbeslutet kan anföras hos Vasa förvaltningsdomstol och över dess beslut vidare hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd.

En avgift tas ut av sökanden för behandlingen av tillståndsansökan.

Schema över skedena i tillståndsbehandlingen

Lupamenettely_SV80.jpg

Publicerad 19-07-2022 kl. 15.30, uppdaterad 22-08-2022 kl. 11.49