Undantag för strandbyggande

När behövs tillstånd för undantag?

Beslut om undantag behövs när

1. det inte finns en plan för området. Byggande på strandområde fordrar i regel en plan. Planen kan antingen vara en strandgeneralplan som berättigar till bygglov eller en stranddetaljplan. Utan undantag kan bl.a. följande byggprojekt tillåtas direkt med bygglov:

  • byggande som behövs för att bedriva jord- och skogsbruk eller fiskeri
  • uppförande av ekonomibyggnad på samma gårdsområde som ett befintligt bostadshus (fritidsbostad eller permanent bostad)
  • renovering eller mindre utvidgning av ett befintligt bostadshus (såsom utvidgad sammanlagt högst 60 m2 eller utvidgningen högst 10 % av förutvarande).

Mer information ges av kommunens byggnadsinspektör.

2. projektet strider mot planen för området.

3. ändringen av ett fritidshus till permanent bostad strider mot planen eller det inte finns en plan för området.

4. projektet i övrigt strider mot bestämmelsen i markanvändnings- och bygglagen (MBL) eller –förordningen (MBF), kommunens byggnadsordning eller byggbestämmelsesamlingen.

Exempelvis MBL 116 § förutsätter att byggplatsens minimistorlek utanför detaljplaneområde skall vara 2000 m2. Om byggplatsen som ansökan gäller inte uppfyller detta krav, behövs tillstånd för avvikelse.

Samma bestämmelser gäller för ansökan om och handläggningen av dispens för strandbyggen som inom andra områden.

Handlingar som behövs för undantag

Information om uppgifter och handlingar som behövs för ansökan om undantag och om ansökningsblanketten ges av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

Efter att beslutet om undantag har fattats behövs ännu bygglov som ansöks av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Kommunen ger mer information om ansökan och nödvändiga handlingar.

Tips för byggarna

Innan du börjar göra affärer, ta reda på tomtens plansituation och planens innehåll. Det är lättast att få börja bygga på planerade områden där det finns lediga tomter och markägarna är villiga att sälja. Om du ändå beslutar dig för att skaffa en tomt på ett oplanerat område, är det bra att först göra upp ett föravtal, eftersom projektet fordrar undantag. Det slutliga köpet görs först när tillstånd för undantag har beviljat

MH120sv Planering av strändernas markanvändning

Publicerad 15-08-2013 kl. 15.24, uppdaterad 31-05-2022 kl. 14.51
Utgivare: