Bygglovsansökan

Bygglov eller annat tillstånd av myndighet behövs för så gott som allt byggande. Bygglov behövs också för sådana bygg- eller förändringsåtgärder som är jämförbara med uppförande eller utvidgning av en byggnad liksom också för en väsentlig förändring av byggnadens användning. För vissa mindre byggnadsprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd eller göra en anmälan om projektet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Man får information om byggandets förutsättningar, nödvändiga tillstånd och ansökningsförfarande av kommunens byggnadsinspektör.

Vem beviljar bygglov?

Det är kommunens byggnadstillsynsmyndighet som beslutar om bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder. Tillstånd för miljöåtgärder kan också avgöras av en annan myndighet som kommunen har utsett.

Hur ansöker man om bygglov?

Bygglov eller åtgärdstillstånd ansöks skriftligt av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Bygglovet ansöks av byggplatsens innehavare, antingen ägaren eller en person som ägaren har befullmäktigat, eller en person som hyr området eller besitter det genom någon form av avtal. Antalet dokument som bör bifogas till bygglovsansökan varierar från ett projekt till ett annat.

Hörande

Grannarna skall underrättas om att en ansökan om bygglov har anhängiggjorts, om det inte med beaktande av projektets ringa betydelse, läge eller planens innehåll är uppenbart onödigt med tanke på grannens intresse. Med granne avses ägaren eller innehavaren av en fastighet eller ett annat område som ligger invid eller mittemot. Samtidigt ska det på ett lämpligt sätt också på byggplatsen tillkännages att ärendet är anhängigt.

Bygglovsbeslut

Tillståndsbeslut skall meddelas efter anslag och den som saken gäller anses ha fått del av beslutet när det meddelats.

Tillståndsbeslutet tillställs sökanden. Tillståndsbeslutet eller en kopia av det skickas dessutom till de myndigheter som anges i förordning samt till dem som bett om det särskilt eller i en anmärkning.

Ändringsansökan

Till tillståndsbeslutet bifogas anvisning om ändringsansökan, besvärshänvisning eller anvisning om rättelseförfarande. Då sista datum för förändringsansökan räknas ut tillämpas bestämmelserna i lagen om beräknande av laga tid (150/1930).

Tillståndsavgift

Den som ansöker om tillstånd eller vidtar en åtgärd är skyldig att för inspektions- och tillsynsuppgifter samt för andra uppgifter som ankommer på myndigheterna betala en avgift till kommunen enligt grunder som bestäms i en av kommunen godkänd taxa.

Källa: RT®-ohjetiedosto11-10781 oktober 2002
Publicerad 15-08-2013 kl. 10.58, uppdaterad 06-04-2022 kl. 11.50
Utgivare: